пропуснат срок

Съгласно ЗАКОНА за чужденците в Република България, всеки чужденец е длъжен да напусне страната до изтичане на разрешения срок на пребиваване. В този закон е регламентирано и правилото, че чужденец, който е останал в страната след изтичането на срока за пребиваване се наказва се с глоба от 500 до 5000Continue Reading

забрана за гражданин на ЕС

В определени случай може да бъде отказана възможността за влизане на територията на Република България на гражданин на ЕС. Разбира се, това следва да е по повод основателна причина. Какви могат да бъдат причините ще разгледаме подробно в настоящата статия. Как може да бъде отказано влизане в страната на гражданинContinue Reading

работа за чужденци на морето

В друга наша статия сме разгледали възможността на чужденец за Работа в България . Ако обаче чужденецът не е преминал през описаната в статията процедура, няма българско гражданство, постоянно пребиваване или продължително пребивава като член на семейство на български гражданин или няма статут на бежанец в България, а оттам иContinue Reading

осигуряване на заетост в България

Получаване на разрешение за пребиваване Една от хипотезите при които чужденците могат да получат разрешение за продължително пребиваване в Република България е да притежават виза тип „Д“ и да: осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, в резултат на тази дейност да са разкрити най-малко 10 работни места; вContinue Reading

български паспорт и престъпление

В ЗЧРБ е регламентирана възможността да бъде издадена Заповед на директора на компетентната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, с която да се наложени принудителна административна мярка (ПАМ) – „отнемане на правото да пребивава в Република България“ на чужденец, който е извършел престъпление. В случай, че правото на пребиваване бъдеContinue Reading

невярно деклариране

В случай, че сте чужденец, с предоставено право на пребиваване в България, но при кандидатстването Ви за това пребиваване, Вие сте използвали неверни данни, разрешеното Ви пребиваване може да бъде отнето със Заповед за налагане на принудителна административна мярка. В случай, че статутът бъде отнет, лицето, на което същият еContinue Reading

празна лодка

В случай, че чужденец с разрешено пребиваване на територията на страната или друга държава-членка отсъства за период от повече от 12 последователни месеца, може да му бъде наложена принудителна административна мярка, с която правото му на пребиваване да му бъде отнето. В случай, че статутът бъде отнет, лицето, на коетоContinue Reading

виза за имот в България

Процедура по получаване на продължително пребиваване регламентирана в Закона за чужденците в Република България Могат ли чуждестранни граждани и чуждестранни юридически лица (дружества) да придобият недвижим имот в България? Режимът за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България от чуждестранни граждани е регламентиран отContinue Reading

Bulgarian visa prolongation

Ние продължаваме да предлагаме спешна помощ за всички чужденци, които трябва да легализират пребиваването си в България. Свържете се с нас незабавно за да удължите срока българската си виза, безвизовия си престой или разрешението си за пребиваване. България обяви извънредно положение заради разрастващата се епидемия от коронавирус. Към момента, извънредниContinue Reading