удостоверение за наследници

В практиката ни, все по-често се случва към нас да се обръщат клиенти, които са български граждани, но не могат да извадят удостоверение за наследници на свой наследодател – чужденец. По повод такова искане, нашите клиенти често получават отказ за издаване на удостоверение за наследници, а с това се накърняватContinue Reading

виза извънредно положение

Продължително пребиваване в условията на извънредно санитарно положение Във връзка с мерките за превенция и ограничаване на разпространението на covid-19, и след отмяната на извънредното положение в страната ни бяха приети изменения в различни закони. Един от тях е Закона за чужденците в Република България. С промяната на закона сеContinue Reading

тест български език

Както вече сме посочили в друга наша статия при кандидатстване за българско гражданство по обща натурализация „препъникамъкът“ може да се окаже именно изпитът по български език. Настоящата статия цели да отговори на въпроса защо това е така и каква е процедурата за установяван владеенето на български език. Има ли лица,Continue Reading

книги български

Съгласно Закона за българското гражданство (ЗБГ), Гражданство не може да се установява по съдебен ред. За установяване на българско гражданство заинтересованото лице следва да премине през определена законоустановена процедура. Процедура Молба Процедурата започва с молба по образец до Министерството на правосъдието или в дипломатическо или консулско представителство на Република България.Continue Reading

обезщетение от държавата

Наред с Отговорността на държавата за вреди, за незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица и отговорността за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, съществува още една специална отговорност на Държавата. Последната се отнася до отговорността на държава членка за неизпълнение наContinue Reading

събиране на семейства

Вече разгледахме условията и реда за получаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта“. Освен получаване на разрешение за работа и пребиваване и работа с тази карта, чужденецът има право и да събере семейството си на територията на Република България. Процедура Заявление Чужденецът, който притежава „Синя карта“ сContinue Reading

Синя карта за България

В предходни наши статии вече сме посочвали, че чужденците по правило НЯМАТ право да работят на територията на Република България. Наемането на чужденец на работа в страната ни може да доведе до сериозни санкции. От това правило има няколко изключения, които позволяват на чужденците – граждани на трета страна даContinue Reading

пребиваване на деца в България

По правило, съгласно действащото законодателство Право на пребиваване на деца (до 18-годишна възраст) чужденци в Република България се предоставя след общо съгласие на родителите. Разбира се с оглед висшия интерес на детето. Настоящата статия има за цел да даде яснота по въпроса как може едно дете да кандидатства за пребиваванеContinue Reading

преклузивен срок

Както вече сме посочили в друга наша статия, подаването на Заявление за пребиваване, невинаги е лесна задача. Настоящата статия има за цел да даде яснота относно това колко е важно да се спази законовия срок за подаване на заявление за продължително пребиваване. Правна уредба относно срока Според действащото законодателство ЗаявлениетоContinue Reading