задържане на чужденец Бусманци

Съгласно чл.44 ал.6 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), в случаите, когато чужденецът, на когото е наложена принудителна административна мярка по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3, възпрепятства изпълнението на заповедта или е налице опасност от укриване, органите по ал. 1 могат да издадат заповед заContinue Reading