Колко важно е да декларирате истината, цялата истина и нищо друго, освен истината, когато кандидатствате за българско гражданство (чрез инвестиции)

Съгласно чл. 22, ал. 1 Закон за българското гражданство*, предоставено българско гражданство може да бъде отменено, в случаите, когато, лицето, което кандидатства:

  1. си е послужило с данни или факти, станали основание за придобиване на българско гражданство, за които е установено по съдебен ред, че са неверни, и/или;
  2. е укрило данни или факти, които, ако са били известни, биха били основание за отказ за придобиване на българско гражданство.

* Посочената разпоредба съдържа и още една хипотеза при която гражданството може да бъде отменено, но тя не е предмет на настоящата статия.

Нека да се потопим по-дълбоко в правните дебри

Как може да Ви бъде отнето българското Ви гражданство, в случай, че не сте представили вярна информация по време на процедурата натурализация?

Bulgarian passport front cover
Български паспорт

Не е нужно да имате задълбочени правни познания за да разберете значението на горецитираната разпоредба на чл. 22 Закона за българското гражданство. По правило ако сте укрили информация или сте дали невярна такава, Вашето гражданство може да бъде отнето.

Първо следва да имате предвид че дори при наличие на цитираните хипотези няма непременно да се стигне до отнемане на гражданството. Законовият текст гласи „гражданството МОЖЕ да бъде отменено“. В случай, че използваната формулировка беше ЩЕ бъде отменено, тогава щяхме да имаме императивна хипотеза и при наличието на цитираните основания винаги щеше да се стига до отнемане на гражданството. Това означава, че дори да стане очевидно, че има скрити или неверни факти, представени по време на процеса на натурализация, в крайна сметка гражданството може да бъде запазено.

Съдебна практика в България

Какво показва практиката? Как действат българските органи, когато открият, че в заявление за гражданство има наличие на неверни данни или са налице укрити такива?

На практика във всички случаи се започва незабавно процедура по отмяна на гражданството! Административните органи в България автоматично започват процедура по отнемане на гражданството, която приключва именно с факта на отнемането.

Разлика между двете основни хипотези (т.1 и т.2)

Основната разлика, е че хипотезата на т. 1 се отнася до неосъществени факти и данни въз основа на които е получено българското гражданство. Макар и да не е необходимо тези данни да бъдат решаващи за предоставяне на гражданство, те следва да бъдат от значение за уважаване на молбата за гражданство. Въпреки изложеното, не е необходимо информацията да е от такова значение, че нейното вярно деклариране би довело до отказ по молбата за гражданство.

Хипотезата на т. 2 придава по-голямо значение на неверните или укрити данни. Значението на последните следва да бъде от такава степен, че ако бяха известни истинските данни, гражданството нямаше да бъде предоставено.

 

Друга важна разлика, е че не толкова важните неверни данни или факти, в хипотезата на т.1 следва да бъдат приети за такива от Съда. Фактите в хипотезата на т. 2 не е нужно да бъдат приети за неверни от Съда.

Някои примери за това как едно лице може да загуби (или не) своето българско гражданство по чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗБГ

Наличие на гражданство (в хипотезите, в които се изисква отказ от досегашно гражданство) за получаване на българско гражданство

Джон е гражданин на Южна Африка, но е придобил българско гражданство след 5 години постоянно пребиваване в страната. Той не се е отказал от досегашното си гражданството, каквото е законовото изискване в неговия случай. По някакъв начин обаче при кандидатстването за българско гражданство той е убедил българските органи, че е изпълнил и това законово изискване.

Познахте ли приложимата хипотеза? В случай, че българските власти разберат, че Джон не се е отказал от досегашното си гражданство, той веднага ще бъде лишен от българско гражданство. Това ще стане на основание т. 2. Няма да бъде необходимо държавните органи да докажат пред съда, че гражданството му в Южна Африка все още съществува, защото поначало неговото съществуване би било причина да бъде постановен отказ по молбата му за българско гражданство.

Жител на Хонконг с паспорт на специален административен район (HKSAR) Хонконг и BN(O) статут на гражданство при кандидатстване за българско гражданство

Ирис е получила българско гражданство чрез инвестиции. Тя обаче е укрила факта, че притежава BN(O) и е декларирала, че притежава само паспорт HKSAR.

забележка: BN (O) означава британски национални отвъдморски страни, статут на гражданство, даден на някои жители на Хонконг. HKSAR означава специален административен регион на Хонконг и е „обичайният“ статут, предоставен на жителите на Хонконг. Гражданите имат право да притежават едновременно BN (O) и HKSAR паспорти.

Bulgarian vs BN(O) passports
Bulgarian and BN(O) passports

В този случай за съжаление Ирис също ще загуби българското си гражданство, когато българските власти разберат за паспорта ѝ BN (O). В случай, че тя беше обявила, че е британски отвъдморски гражданин, молбите й за българско гражданство трябваше да бъдат одобрени без никакви проблеми. Тя обаче е получила българско гражданство на основание, че притежава паспорт HKSAR (извън ЕС, което е предпоставка за програмата на инвестиции) и че е направила съответната инвестиция.

Напрактика обаче в дадения пример реалността е, че Ирис притежава и паспорт на BN (O). Въпреки че паспортът BN (O) все още не е паспорт на държава извън ЕС и дори паспортите HKSAR и BN (O) заедно, те все още отговарят на изискванията за българската програма за гражданство чрез инвестиции. Недекларирането на другия ѝ паспорт променя формалните основания за нейното кандидатстване (да бъде гражданин на държава извън ЕС, да направи необходимата инвестиция и т.н.). Съгласно условията на т. 2, българските власти ще трябва да докажат, че Ирис притежава и паспорт на BN (O). След като решението на Съда бъде влязло в сила, Ирис ще бъде лишена от българското си гражданство.

Можете да прочетете повече за процедурите за получаване на българско гражданство за жителите на Хонконг на http://blog.bulgarian-citizenship.org/category/hong-kong/

Гражданин на Русия получава българско гражданство

Игор, гражданин на Русия, пребиваващ в Германия, е получил българско гражданство чрез инвестиции. При подаване на заявлението той невярно декларира, че пребивава в Русия.

В този случай нито условията на т.1, нито т.2 не могат да бъдат приложени. Въпреки че Игор официално е излъгал за пребиваването си, според българската програма за получаване на гражданство чрез инвестиции, мястото на пребиваване не е основание за получаване на гражданство. Също така пребиваване в Германия не е причина бъде постановен отказ по молбата за българско гражданство.

За щастие за Игор, при тази хипотеза, той ще запази българския си паспорт.

*Възможно е обаче, отношение на Игор, да бъде повдигнато наказателно обвинение за невярно деклариране съгласно българския Наказателен кодекс.

Наказателна отговорност при невярно деклариране

Освен гореизложеното, друг аспект от изключителна важност, който трябва да се вземе предвид, е предвидената наказателна отговорност в България за деклариране на неверни изявления, които се изискват от българското законодателство. Разпоредбата на чл. 313 от Наказателния кодекс предвижда затвор до 3 години плюс тежко наказание, така че бихме посъветвали всички да бъдат изключително предпазливи, дори ако само обмислят подписване на неверни изявления или декларации в България и ЕС.

Бъдете в безопасност и спазвайте законодателството! Пожелаваме успех на всички с кандидатурите Ви за българско гражданство! Ние сме тук за да помогнем на всички при строго съблюдаване на действащото законодателство!

the team of Posolstvo.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *