Новият закон за българското гражданство

Статии за гражданство по произход Bulgarian citizenship by origin (specialized website) Прочетете статията на арменски Прочетете статията на арменски

След изменението на Закона за българското гражданство от месец март 2021г., напливът от кандидати за българско гражданство по произход постави нови рекорди. Новата формулировка на законодателя „възходящ до трета степен от български произход“ отвори нови възможности за придобиване на българско гражданство.

зелена светлина

Повече възможности за получаване на гражданство по произход, но и по-сложни процедури

Същевременно, процедурите по получаване на българско гражданство бяха подложени на остра критика от много институции. Това доведе и до чувствително затягане на контрола, от страна на властите, по време на всички етапи от процеса на натурализацията. Това от своя страна направи всички етапи от процеса на кандидатстване значително по-сложни и трудоемки.

Необходимост от 100% правно съответствие

За разлика от предишни години, когато важна роля играеше Агенцията за българите в чужбина, в момента почти всичко се решава на място в България. Поради това, професионалното правно съпровождане по време на всички процеси е от изключителна важност.

внимание

Многобройни измами, обещаващи гарантирано получаване на гражданство

През първата година след приемането на новия закон за гражданството, ние наблюдаваме огромно увеличение на измамни оферти за съдействие по получаване на гражданство по произход. Основните характеристики, по които можете да познаете измамните „оферти“ са:

 • гарантиране на положителен резултат (получаване на гражданство);
 • ниска цена на „офертата“;
 • гарантиране на (кратки) срокове за получаване на указ за придобиване на гражданство;
 • оферти от чужбина (основно на руски език);
 • предложения от компании, които предлагат съдействие не само за българско гражданство по произход (напр. и за румънско гражданство и др.);
 • оферти от компании без реален адрес и офис.

Кой може да получи българско гражданство по произход

ЗБГ

Съгласно Закона за българското гражданство (ЗБГ), получаването на гражданство по произход се извършва чрез натурализация. Процедурите са уредени в Глава втора, раздел III от ЗБГ.

Нашето предложение!

Ние можем да поемем изцяло всички процедури по придобиване на българско гражданство по произход за вас и цялото ви семейство. За поръчки до 31.05.2024г. действа специална промоционална цена с 20% намаление от стандартния хонорар.


Съгласно чл.12 и чл.15 от ЗБГ, лице което е от български произход, може да придобие българско гражданство ако отговаря на следните условия:

 1. е пълнолетно1, и;
 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано.

1 Непълнолетните кандидати също могат да получат българско гражданство, като процедурите са предвидени в законодателството. За повече информация, моля да се свържете с офисите ни.

Законът вече предвижда, че родствената връзка с лице от български произход може да е до трета степен, т.е. прабаба или прадядо:

В производството за придобиване на българско гражданство по произход, кандидатът представя официални документи, с които се удостоверява, че има родствена връзка с поне едно лице – негов възходящ до трета степен включително, което е от български произход.

чл.15, ал.2 от ЗБГ (съкратен)

Лице от български произход

Както се вижда, на практика единственото важно условие е кандидатът да е от български произход. Другите условия са лесно изпълними и няма необходимост да се спираме върху тях по-подробно.

Трябва обаче да се отбележи, че за да отговаря кандидатът на дефиницията „лице от български произход“, е необходимо да са изпълнени ред сериозни изисквания. Съгласно ЗБГ:

„Лице от български произход“ е лице, на което поне единият възходящ е българин.

§ 2, т.1 от ДР на ЗБГ

За съжаление обаче, тази дефиниция, макар на вид кратка и ясна, е противоречива и предизвиква определени проблеми при процеса на натурализация. Препоръчваме ви да прочетете статията ни българин, български гражданин или българин по произход. Освен това, доказването на „българския произход“ е изключително сложно от правна гледна точка.

Процедури по придобиване на гражданство по произход

процедури по ЗБГ

Процедурите по производството във връзка с придобиване на българско гражданство по произход са описани в Глава пета от ЗБГ.

Най-важният елемент за кандидатите за гражданство по произход е необходимостта от получаване на положително становище на Консултативния съвет. Съветът се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище в двумесечен срок, като взема предвид следните обстоятелства относно кандидата:

 1. дали той ползва български език;
 2. самоопределя ли се като лице от български произход;
 3. дали за него е налице поне едно от следните обстоятелства:
  • да е част от българска общност или българско малцинство в друга държава;
  • да произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия;
  • да има възходящи, които са носители на българската традиционна фамилна именна система.

След ред допълнителни процедури2, министърът на правосъдието прави предложение до Президента за издаване на указ или за отказ за издаване на указ за придобиване на гражданство.

2 Положително мнение на Съвета по гражданство и др.

Указ на Президента на Република България

Успешната процедура приключва с издаването на указ на Президента за придобиване на българско гражданство (по произход).


Как ние можем да ви помогнем да придобиете българско гражданство по произход

Нашите специалисти могат да поемат изцяло всички процедури по кандидатстване и получаване на българско гражданство по произход. Процесът по натурализация е сложен и трудоемък, като за успешното завършване на процедурите се изисква 100% правна изрядност. Именно за всичко това ще се погрижи Posolstvo.eu, като ще ви гарантираме най-кратки срокове и изрядни процедури. За допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас. Препоръчваме ви също да се запознаете и с актуалната ни оферта към момента.