Статията е обновена съгласно промените в законодателството от януари 2023

Наемане на висококвалифицирани чужденци в България е по-лесно и устойчиво за бизнеса

changing job with EU Blue Card

Започване на работа в България е мечтана перспектива за много граждани от страни извън ЕС. Това е напълно логично след като заплатите в България отбелязаха изключителен ръст през последните години. Но за да се получи разрешение за работа в страната трябва да бъдат изпълнени ред правни условия. В тази статия ще обясним как чужденец може да получи Синя карта на ЕС в България. Ще посочим също така предимствата на синята карта, в сравнение със стандартното разрешение за работа.

Разрешение за работа за неквалифицирани VS висококвалифицирани специалисти

През последните 3-4 години се наблюдава изключителен ръст на желаещите чужденци да получат Синя карта на ЕС в България. Важно е да отбележим, че условията за получаване на този вид разрешение за работа и пребиваване се различават значително от условията за получаване на разрешение за работа от неквалифицирани работници.

Основните разлики

Основната разлика е, че за служители със Синя карта на ЕС не съществуват квоти в България. С други думи, една българска фирма може да наеме колкото желае чужденци от трети страни (със Синя карта на ЕС). За стандартно разрешение за работа, българският работодател може да наеме максимум 20% чуждестранен персонал (35% за малки/средни предприятия). За да се получи такава карта обаче, има някои важни условия, които трябва да бъдат изпълнени. Най-важните от тях касаят заплатата и образованието на служителя. Тези условия, както и предимствата на синята на ЕС карта, ще обясним по-долу.


ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА ЗА СИНЯ КАРТА НА ЕС

keyЗа поръчки за съдействие за получаване на Синя карта на ЕС до 31.05.2024, ще получите намаление от 10% от нашата стандартна тарифа. Приемаме заявления както от български работодатели, така и от чуждестранни висококвалифицирани специалисти, които желаят да получат разрешение за работа и пребиваване. Когато кандидатствате, моля да упоменете следния промоционален код:

PROPOSOLDEBC-BG


Всичко, което трябва да знаете за Синята карта на ЕС в България

Синята карта на ЕС е инициатива на Европейския Съюз, която се прилага от всички страни-членки, с изключение на Ирландия и Дания. Тази карта дава право на чужденци от трети страни (държави извън ЕС) да работят и живеят в ЕС. Това разбира се е възможно само ако чужденците изпълняват определени професионални изисквания относно квалификацията си и получават възнаграждение, което е по-високо от средното възнаграждение за съответната страна. Всяка държава в ЕС определя свои конкретни условия за издаването на картата, но тези условия трябва да се вписват в директивите на ЕС.

Условията за получаване на Синя карта на ЕС в България

В България, правните условия за получаване на разрешение за пребиваване и Синя карта на ЕС са регламентирани в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). За да се издаде Синя карта на ЕС, трябва да са изпълнени както специфичните условия за наемането на висококвалифициран персонал, така и някои от общите условия за получаване на разрешение за работа.

Специфични условия, необходими за получаване на Синя карта на ЕС

 • Гражданинът на трета държава трябва да притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование. Това се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност, не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава. След промените от 2023г, притежаваната компетентност може да се удостовери и по друг начин, а именно с официален документ за професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование;
 • Брутната работна заплата на работника трябва да бъде най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в България съгласно данните за последните 12 месеца;
 • Срокът на трудовия договор трябва да е не по-кратък от 6 месеца.

Общи условия за получаване на разрешение за работа1

 • Заплатата на служителя, както и условията на работа, трябва да бъдат не по-неблагоприятни от тези, които се предлагат на български граждани за същата категория труд. Това условие допълва условието за 50% по-високо възнаграждение. Това е така, защото заплатата за конкретната позиция може да бъде значително по-висока (с повече от 50%) от средната заплата в България;
 • Чуждестранният служител трябва да притежава професионален опит и образование за съответната позиция. Това условие също допълва изискването за висше образование (или професионален опит, съгласно промените от 2023г.). Това е така, защото законът изисква специфично образование за заеманата позиция, а не „само“ висше образование (професионален опит, след промените от 2023г.).

1 прилагат се само по отношение на Синя карта на ЕС

Други условия, необходими за получаване на виза Д и разрешение за пребиваване (Синя карта на ЕС)

Кандидатите за Синя карта на ЕС в България следва да получат първо виза Д. Тази виза за дългосрочно пребиваване се издава в срок до 20 календарни дни, след получаване на становище от ДАНС. Това становище е изключително важно и от него изцяло зависи получаването на визата. След като визата е получена, чужденецът трябва да посети България и да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване – Синя карта на ЕС.

За да получи одобрение, кандидатът следва да представи следното:

 • Доказателство за адрес и осигурено жилище в България;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Обосновка на фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на чужденец;
 • Мотивация на отказа на работодателя да наеме български гражданин или гражданин на Европейския съюз;
 • Документи за образованието, специалността, правоспособността, професионалната квалификация и опит на чужденеца, легализирани по съответния ред. Правилната легализация е изключително важен елемент от процеса;
 • Декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани;
 • Заверено копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство;
 • Медицинска застраховка и др.

Предимствата на Синята карта на ЕС

Синята карта на ЕС има много предимства, в сравнение със стандартното разрешение за работа.

Без квоти за чужденци

За много компании в България, квотата от 35% (20% за големите фирми) често е сериозен проблем. Много международни компании (ИТ компании, кол центрове и др.) достигат квотата почти веднага и не могат да наемат повече чужди граждани. Опцията за наемане на граждани от държави извън ЕС и получаването на сини карти на ЕС за тях е изключително важна. Това важи особено за малки чуждестранни старт-ъп компании в България, които започват да наемат служители за пръв път. В тези случаи те изобщо нямат български служители и следователно не могат да наемат чужденци.

Дълъг период на валидност

Синята карта на ЕС се издава за максимален период от 5 години. Този период не следва да превишава периода на валидност на трудовия договор. През този период, чужденецът няма никакви административни трудности, с които трябва да се съобразява, което е голямо предимство.

Не е необходимо да се напуска България

Ако кандидатът за Синя карта на ЕС пребивава в България законно, то не е необходимо той да напусне страната за да кандидатства за синя карта.

Възможна е смяна на работодателя

Синята карта на ЕС предоставя още една важна възможност за притежателя си. А именно да промени работодателя си, при спазване на определени условия.

Свободно движение в ЕС

Едно от най-важните предимства на Синята карта на ЕС, че тя дава възможност за свободни пътувания в рамките на ЕС, ако са спазени определени условия.

Право на работа в друга страна от ЕС след две години

Притежателят на Синя карта на ЕС има право да работи в България през първите две години. От третата година нататък е възможно наемането на позиция за висококвалифициран работник и в друга страна членка на ЕС

Възможност за получаване на българско гражданство и европейски паспорт

Тъй като картата може да се издаде със срок на валидност от 5 години, това представлява идеална възможност за получаване на българско гражданство. Съгласно чл. 25, ал. 1, т. 5 от ЗЧРБ, разрешение за постоянно пребиваване може да се получи след 5 годишно пребиваване в България. А наличието на разрешение за постоянно пребиваване е необходимо условие за придобиване на българско гражданство, съгласно Закона за българското гражданство.

Как можем да ви помогнем да получите Синя карта на ЕС

Ние предоставяме услуги на голям брой висококвалифицирани работници и техните работодатели в България. Съдействието за получаване на Синя карта на ЕС е наша основна дейност и смятаме, че няма друга фирма в България, способна да постигне подобни резултати. Свържете се с нас за по-нататъшно съдействие за да получите възможно най-лесно и бързо така желаната от много чужденци – Синя карта на ЕС.