България граница ограда

Предоставяне статут на Бежанец в България е един от видовете Международна закрила. Какви права придобива чужденец със статут на бежанец? Съгласно българския закон след получаване на статут на бежанец, чужденецът придобива правата и задълженията на български гражданин. Оттук може да се направи извод, че лице с предоставен статут на бежанецContinue Reading

защита в България

С оглед действащата нормативната уредба в Република България могат да се разграничат четири вида международна закрила. Някои от видовете международна закрила вече сме разглеждали подробно в други статии, поради това фокусът в настоящата статия ще бъде насочен към видовете международна закрила, които не сме разглеждали. Настоящата статия цели систематизация наContinue Reading

събиране на семейство в България

Предоставянето на статут на бежанец е един от видовете Международна закрила. Без съмнение едно от най-важните права на чужденец, с предоставен статут на бежанец, е правото му да събере семейството си. Как започва производството по събиране на семейство на бежанец? Чужденец с предоставен статут на бежанец може да поиска даContinue Reading

Отнемане право пребиваване София

Предоставяне статут на бежанец е един от видовете Международна закрила на чужденци. В определени случаи статута на бежанец, както и всеки друг статут на закрила, може да бъде отнет. В случай, че статутът бъде отнет, лицето, на което същият е бил предоставен ще се превърне в Мигрант с нередовен статут.Continue Reading

граница България

Вече разгледахме основните видове Международна закрила . Допълнително разгледахме подробно и как може да се получи статут на Бежанец в България като очертахме вариантите за защита срещу незаконосъобразен отказ за предоставяне на статута. В предходна наша статия маркирахме най-често срещаните в нашата практика пороци на решение по молба за предоставянеContinue Reading

виза за бежанец

Според данни от доклад Global Trends на Агенцията на ООН, броя на бежанците в целия свят надхвърля 25.4 милиона. Според официалната статистика на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет през миналата година в България 731 души са получили статут на бежанец. Предоставянето на статут на бежанец е само единContinue Reading