стара българия

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Конституцията на Република България лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред. Процедура по получаване на българско гражданство по произход Проявление на горецитираната конституционна норма е разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за българското гражданство, която предвижда, че лице, което не е български гражданин,Continue Reading

преводи на български

За да може да послужи един чуждестранен документ пред институциите в Република България, същият следва да бъде преведен и легализиран по съответния ред. Превод на документ Съгласно разпоредбата на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа /Нов-ДВ, бр. 95 от 2017 г.,Continue Reading