Какво значение има понятието „домакинство“ според Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и как се прилага то?

Често употребата на „домакинство“ е недоразбрана от правна страна, но е от голямо значение за ЗЧРБ. В чл. 2, ал. 6 от ЗЧРБ са определени кои се считат за членове на семейството на български гражданин за целите на визовия процес и пребиваването в България. Докато в алинеята са изброени ред лица като съпруг, низходящи и възходящи, то разпоредбата изисква те да отговарят и на допълнително условие. Те трябва да са част от домакинството на българския гражданин.

Тълкуването на понятието „домакинство“ е от значение при кандидатстването за виза за дългосрочно пребиваване.

Наскоро наш клиент, който е част от семейството на български граждани, получи отказ за виза. Според административния орган той не е част от домакинството на своите съпруга и деца. Следователно той не отговаря на критерия на чл. 2, ал. 6 от ЗЧРБ за член на семейството на български граждани. Нашият клиент вече е бил притежател на виза „Д“ и дори разрешение за пребиваване в предишни години. За съжаление, този път виза не му бе издадена. Съмненията на органа идват от несъответствие в заявения му адрес, представен към доказателствата за осигурено жилище и постоянния адрес на неговата съпруга.

Звучи безумно, нали? Административният орган е приел, че чужденецът, който има сключен брак с български гражданин и е баща на български граждани, не е част от тяхното семейство. Допълнително съпрузите вече са пребивавали заедно и законно в България. Да не говорим за всичките други доказателства за наличието на тясна връзка между членовете на семейството, които са представени към заявлението за виза „Д“. Против на горепосочените обстоятелства е постановен отказ защото не било доказано, че съпрузите са част от едно домакинство. Това означава ли, че едно разминаване в адреса е достатъчно, за да се приеме, че лицето не е член на семейството?

Хипотезата на чл. 2, ал. 6, т. 5 от ЗЧРБ

Не всеки роднина може да се приеме, че е член на семейството на български гражданин. Изброяването в ЗЧРБ включва лица, които са в по-тясна връзка като съпруг, деца, децата на съпруга, родителите или родителите на съпруга. Законът за чужденците в Република България ни предоставя и допълнителна възможност с чл. 2, ал. 6, т. 5.

други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

Чл. 2, ал. 6, т. 5 ЗЧРБ

С тази разпоредба ваш близък, с когото нямате призната роднинска връзка, може да кандидатства за виза като член на семейството. Това например е лице, с което нямате сключен брак, но живеете на съпружески начала или дете, което не сте припознали/осиновили официално като ваше. Необходимо условие, за да се признае това лице за член на семейството ви е да го издържате или да полагате грижи за него, както и да сте от едно домакинство.

Липсва законно определение

„Домакинство“ се използва както в Семейния кодекс, така и в Закона за чужденците в Република България.

Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството.

чл. 21, ал. 2 Семеен кодекс

За съжаление никъде не е пояснено какво точно означава това, дори в допълнителните разпоредби на горепосочените нормативни актове.

Поради тази причина отпратихме официално запитване до директора на Дирекция „Консулски отношения“. В отговор ни бе пояснено следното:

Принадлежността на лице към домакинството на български гражданин за целите на визовия процес и пребиваването се доказва с документи за издръжка, лечение, трайно съжителство в едно жилище, удостоверение за раждане на общо дете, припознато дете и др.

Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи

Заключение

Няма точно определение за „домакинство“ или „член на домакинство“ в нормативната уредба. Поради това се прилага житейската логика, че когато две лица са част от едно домакинство те споделят сметки, жилище, полагат грижи един за друг и т.н. Това само по себе си не означава, че се налага да са регистрирани на един и същ адрес. Доколкото не е необходимо човек да живее където му е постоянния адрес, лицата могат да бъдат част от едно домакинство дори с различни адресни регистрации. Важно е да се докажат горепосочените обстоятелства, за което няма ограничение в доказателствените средства.

По тези съображения отказът за виза, който нашият клиент е получил, считаме, че е неправомерен. Ние ще защитим неговите интереси и тези на неговото семейство, като обжалваме отказа за виза.

В случай, че получите подобен отказ е необходимо да се свържете със специалист в имиграционното право. При нужда от съдействие можете да се свържете с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *