Наемане на чужденци в България

За никого вече не е тайна, че българският бизнес има нужда от достъп до чуждестранна работна ръка. Българските работници отдавна не берат ягоди в Англия, нито желаят да се грижат за стари хора в Германия. Сега българските работници са значително по-претенциозни, а работодателите все по-често изпитват трудности при намирането на персонал в България.

Същевременно, с увеличаването на заплатите в България, все повече чужденци от далечни страни, желаят да имигрират и да работят в България. И наистина, през последните години все по-често виждаме чужденци да работят в супермаркети, вериги за бързо хранене и др.

Нашите услуги

Ние предлагаме услуги на български работодатели с цел да получат разрешение за работа и пребиваване за работници от държави извън ЕС. Процедурите по наемането са сложни и за 92% от българските работодатели – практически непосилни.

Ние съдействаме за получаването на следните видове разрешения за работа:

  • Единно разрешение за пребиваване и работа;
  • Синя карта на Европейския Съюз;
  • Сезонна заетост;
  • Вътрешнокорпоративен трансфер;
  • Заетост на научни работници, студенти и стажанти;
  • Стандартно разрешение за работа.

Наемането на чужденци в България е трудно

Получаването на разрешение за работа в България е трудно. В сравнение с другите страни от ЕС, България има една от най-усложнените процедури по узаконяване на престоя на чужденци, които искат да извършват трудова дейност. Глобите за нерегламентирано наемане на чужденци са големи, като дори е инкриминирана и наказателна отговорност в определени случаи.

Работодател – юридическо лице, за което чужденец предоставя работна сила, без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание

чл. 75а, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

При наемане на работа или при приемане на работник – гражданин на трета държава, работодателят изисква от него да представи валиден документ за пребиваване, нотариално заверено копие от който съхранява за срока на наемането или приемането.

чл. 10, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Съгласно Наказателния Кодекс, нарушителите на законодателството могат да бъдат наказани с още по-сериозни санкции:

(1) Който наеме на работа едновременно пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, за който деецът знае, че е пострадал от трафик на хора.
(3) Който наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до тридесет хиляди лева.
(4) Който системно наема на работа един или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева.
(5) Наказанието по ал. 4 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец при условия на труд, които съществено се различават от условията на труд на законно наети лица и накърняват човешкото достойнство.
(6) В маловажни случаи по ал. 2 – 4 наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация, както и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

чл. 227 от Наказателния Кодекс

отказано разрешение за работа

Бизнесът и чужденците искат, държавата – не!

В момента в България е налице златна възможност, при която българските работодатели имат нужда от чуждестранна работна ръка, а много чужденци желаят да работят в страната. Само че има един проблем – българската бюрокрация.

Наемане на чужденци в България е трудно, за много работодатели дори невъзможно!Posolstvo.eu

А проблемът с бюрокрацията е наистина сериозен. Разходите (материални и нематериални) за получаване на разрешение за работа в България са едни от най-високите в ЕС, а това води до незаинтересованост на работодателите да наемат чужденци като цяло.

Квалификация на професиите
Най-общо казано, за целите на получаване на разрешение за работа, персоналът може да се раздели на високо и нискоквалифициран. Висококвалифицираните работници са тези, които отговарят на изискванията за получаване на Синя Карта на ЕС. Възможно е разбира се, работници с висока трудова квалификация, които отговарят на изискванията за получаване на Синя Карта на ЕС, да получат „обикновено“ разрешение за работа. Наемането на голям брой нискоквалифицирани работници представлява особен проблем, поради наличието на „квоти“ в България. Ние сме активно ангажирани с всички отговорни органи с цел да се облекчат условията за наемане на чужденци в България.

Разрешение за работа в България – как и кой трябва да го получи?

Режимът за наемането на чужденци в България е регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Работа в България без разрешение за работа

Най-напред, следва да се има предвид, че следните категории чужденци, не се нуждаят от разрешение за достъп до пазара на труда (разрешение за работа):

  • Граждани на държави от ЕС и членовете на техните семейства;
  • Чужденци, притежаващи разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване и членовете на техните семейства;
  • Чужденци с предоставено право на убежище или международна закрила в България;
  • Членове на семейства на български граждани.

Горният списък не е изчерпателен1, но включва най-често срещаните категории на чужденци, които не се нуждаят от разрешение за работа.

Работа в България след получаване на разрешение за работа

Останалите чужденци, които не попадат в горепосочените категории, следва да притежават разрешение за работа.

1 Ако имате въпроси относно допълнителните категории чужденци, не включени в списъка, моля да се свържете с нас.