Кои чужденци се нуждаят от разрешение за достъп до пазара на труда?

Много български работодатели се страхуват да наемат чужденци, дори когато имат пълното право да го направят. За съжаление това е разбираемо, тъй като администрацията често тълкува закона неправилно, а глобите и финансовите санкции са умопомрачителни.

Днес ще разгледаме една по-специфична ситуация, а именно:

Може ли чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 18 от ЗЧРБ да работи в България след изтичане на срока на разрешението?

Казусът, който ще обсъдим днес е следният. Чужденец, гражданин на страна извън ЕС, е женен за българка, с която имат дете – български гражданин. Чужденецът е получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 7 (извънредни обстоятелства1), във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 18 (член на семейство на български гражданин2) от ЗЧРБ.

Преди изтичане на срока на разрешението за продължително пребиваване, чужденецът кандидатства за разрешение за постоянно пребиваване на основание 5-годишен непрекъснат престой в страната. След получен отказ, според нас неправомерен, адвокатите ни завеждат дело в съда, което още не е приключило.

1 При наличието на извънредни обстоятелства на членовете на семейството на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ чужденец и на членовете на семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 6, т. 1, 2 и 3 може да бъде издадено еднократно самостоятелно разрешение за продължително

2 Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото на издръжка, са признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство

Какви са възможностите за достъп до пазара на труда след като разрешението за продължително пребиваване е изтекло?

За да обобщим ситуацията, следва да отбележим, че чужденецът в момента пребивава легално в България, тъй като няма окончателно произнасяне на съда относно молбата му за постоянно пребиваване. Но какво се случва с правото му да работи в България, след като в момента разрешението му за постоянно пребиваване е изтекло?

За да отговорим на този въпрос ще анализираме директно приложимата законодателна база, а именно:

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Това е Законът, който регулира условията за достъп до пазара на труда в България на работници – граждани на трети държави (чл. 1, ал. 1, т. 1 от Закона). В Закона ясно са дефинирани категориите чужденци, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда. Релевантната към настоящия казус категория е:

Не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда за работници – граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани.

чл. 9, ал. 1, т. 5 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Член на семейство на български гражданин при изтекло разрешение за пребиваване

Съгласно цитираната разпоредба, чужденецът, макар че разрешението му за продължително пребиваване е изтекло, би трябвало да не се нуждае от разрешение за достъп до пазара на труда. Това е така, защото конкретната разпоредба, за разлика от други членове на Закона, не изисква чужденецът да притежава разрешение за пребиваване (нито дори да пребивава на законно основание). За да сме сигурни обаче, следва да изясним дали след изтичане на разрешението му за пребиваване, той все още се счита за „член на семейството на български гражданин“. За щастие в Закона има ясна дефиниция за това:

„Членове на семейството на български гражданин“ са лицата по смисъла на чл. 2, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България.

§ 1, т. 29 от Допълнителните Разпоредби на Закона

А съгласно упоменатата разпоредба от Закона за чужденците:

Членове на семейството на български гражданин по смисъла на този закон са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са съпруг (т. 1) или възходящи на българския гражданин (т. 4).

чл. 2, ал. 6 (т. 1 и т. 4) от ЗЧРБ

  Извод

  С оглед на анализираните текстове, чужденецът в конкретния казус се счита за „член на семейството на български гражданин“ и като съпруг на българската си жена, и като баща на детето им – български гражданин. Фактът, че към момента, той не притежава валидно разрешение аз пребиваване е ирелевантен.

  Чужденец, член на семейството на български гражданин съгласно чл. 2, ал. 6 от ЗЧРБ, не се нуждае от разрешение за достъп до пазара на труда, независимо от това дали притежава валидно разрешение за пребиваване в България. Фактът, че разрешението за пребиваване е изтекло не променя качеството на чужденеца като „член на семейство на български гражданин“.

  Допълнителни аргументи в подкрепа на горния извод

  Предполагаме някои административни органи, които предпочитат да отказват, вместо да разрешават, биха контрирали нашия извод с аргумента, че законодателят просто е пропуснал да упомене изрично, че чужденецът трябва да притежава и разрешение за пребиваване. Това обаче не е така. При допълнителен анализ на Закона, можем да направим извод, че законодателят в никакъв случай не „пропуска“ да упомене изискване за притежание на валидно разрешение за пребиваване (или за законност на пребиваването).

  Така например, в Закона е предвидена следната хипотеза:

  Право на достъп до пазара на труда на основание извън посочените в ал. 1 може да получат работници – граждани на трети държави, които законно пребивават на територията на Република България, когато са: лица от български произход, … членове на семейство на продължително пребиваващ в Република България чужденец …

  чл. 8, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

  Видно от текста, законодателят е предвидил задължително законно пребиваване за други категории чужденци, например членове на семейства на продължително пребиваващи чужденци. В нашия случай обаче, за член на семейството на български гражданин, Законът не предвижда подобно условие!

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *