В случай, че пребивавате законно на територията на Република България може да кандидатствате за резрешение за продължително пребиваване.

Какво представлява разрешението за постоянно пребиваване?

Разрешението за постоянно пребиваване представлява разрешение за пребиваване за „неопределен срок“ в Република България.

Какво следва да съдържа заявлението за постоянно пребиваване?

Заявлението за предоставяне на постоянно пребиваване трябва да съдържа следните документи, а именно:

 1. документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
 2. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
 3. доказателства за осигурено жилище;
 4. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната; 5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението.

На какви основания мога да придобия разрешение за постоянно пребиваване?

Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците:

 1. от български произход;
 2. пет години след сключването на граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец и пребивавали законно и непрекъснато за срок 5 години на територията на страната, като при брак с чужденец с разрешено постоянно пребиваване по т. 6, 7 или 8 изискванията за пребиваване в страната не се прилагат;
 3. малолетни и непълнолетни деца на български гражданин или на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак;
 4. родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок три години на територията на страната;
 5. които са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в се отчита само половината от времето на пребиваване;
 6. вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на: а) акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар; б) облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца; в) право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; г) дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; д) българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн; е) права по концесионни договори на територията на Република България;
 7. вложили сумата по т. 6 в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България;
 8. вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.;
 9. които не са лица от български произход, родени на територията на Република България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната;
 10. които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин;
 11. членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години;
 12. са влезли, пребивават и не са напускали територията на Република България или са родени на територията на Република България и не са признати за граждани на бившите съветски републики; за тази категория лица не се прилага изискването на чл. 15, ал. 1;
 13. които извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, удостоверено от Министерството на икономиката в съответствие с чл. 25в;
 14. малолетни и непълнолетни деца, родени и изоставени от родител/и – чужд/и гражданин/ни, на територията на Република България, които са настанени в институция социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа като мярка за закрила;
 15. малолетни и непълнолетни деца, изоставени от родител/и – чужд/и гражданин/ни, на територията на Република България, които са настанени в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа като мярка за закрила;
 16. извършили инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката;
 17. получили разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 и 20 и поддържали вложението в продължение на 5 години.

Постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 5 ЗЧРБ

Най-често срещаното основание за получаване на постоянно пребиваване е хипотезата на чл. 25, ал. 1, т. 5. Според тази законова разпоредба чужденците могат да получат постоянно пребиваване ако: са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в се отчита само половината от времето на пребиваване.

За предоставяне право на постоянно пребиваване в тази хипотеза службите за административен контрол на чужденците прилагат към подадените от кандидата документи по чл. 34, ал. 1 служебна справка от информационните фондове на МВР за законното и непрекъснато пребиваване на чужденеца през последните пет години на територията на страната

Характеристика на чл. 25, ал. 1, т. 5 ЗЧРБ

Логическото тълкуване на разпоредбата на  чл. 25, ал.1, т.5 ЗЧРБ, визираща две кумулативно дадени предпоставки – първата, да е налице законно и без прекъсване пребиваване /на чужденеца/ на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване, и втората – за този период /чужденецът/ да не е отсъствал повече от 30 месеца, показва, че релевантното по втората предпоставка отсъствие следва да е от територията на страната. Законодателят не е придал значение на причините за това фактическо състояние, нито на мястото, където се е намирал съответният чужденец. Нещо повече – при регламентацията на условията за придобиване на право на постоянно пребиваване в Република България липсва норма, идентична с тази по чл. 24г, ал.8 ЗЧРБ /регламентираща условия за придобиване на право на продължително пребиваване в Република България/ относно начина на изчисляване на периодите на отсъствие от територията на Република България , респ. че те не прекъсват 5-годишния период на законно и без прекъсване пребиваване в страната и се отчитат при изчисляването му, когато са под 6 последователни месеца и не надхвърлят общо 10 месеца за 5-годишния период.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *