Инвеститори с постоянно пребиваване получават възможност да кандидатстват за българско гражданство

Златните паспорти или получаването на българско гражданство за инвестиции беше окончателно отменено през 2022г. За определени инвеститори обаче, тази възможност все още съществува, благодарение на специална разпоредба от 2021г.

Лице, което до влизането в сила на този закон е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците в Република България в съответствие с действащите към момента на вложението разпоредби на закона, има право да подаде молба за придобиване на българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и при условие, че направеното от него вложение е било поддържано за период, не по-малък от 5 години.

§ 14, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство
Yoana Dobrinova map EU and Bulgarian passport

Следва да се има предвид, че за да се приложи цитираната разпоредба, кандидатът следва да отговаря на ред изисквания, които ще разгледаме в бъдещи статии. Въпросът, който ще дискутираме днес е:

Следва ли инвестицията да е поддържана към момента на кандидатстване за гражданство?

Видно от цитираната разпоредба, законодателят е използвал формулировката:

направеното от него вложение е било поддържано за период, не по-малък от 5 години

Граматическо тълкуване

„e било поддържано“ ≠ „се поддържа“, „е поддържано“ и т.н.

Анализирайки закона граматически, ние считаме, че правилното тълкуване е в смисъл, че вложението следва да е било поддържано за период от минимум от 5 години, но липсва условие вложението да е налично към момента на подаване на заявлението за придобиване на българско гражданство. В противен случай, законодателят би използвал друга формулировка, например „направеното от него вложение се поддържа за период…“ или дори „направеното от него вложение е било поддържано за период…„.

Всъщност, след пълен анализ на използването на термина „било (поддържано)“ в други разпоредби на Закона за българското гражданство (ЗБГ), се налага изводът, че законодателят дори презумира, че вложението не е (не следва да е) налично към момента на кандидатстването. Така например терминът „било“ е използван и в разпоредбата на чл. 29 от ЗБГ, относно това дали кандидатът за българско гражданство по произход:

произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия;

чл. 29, ал. 6, т. 2 от ЗБГ

Видно е, че „населеното място“ някога (в миналото) е било част от българската държава, но към момента със сигурност вече не е. По аналогия следва да се тълкува и разпоредбата за „вложението“. А именно в смисъл, че то (вложението) трябва да е било поддържано за минимум 5 години, но към момента (може да) не е (поддържано).

Можете да се свържете с нас ако имате въпроси по казуса. Както и относно това кой (все още) може да получи българско гражданство за инвестиции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *