„Трафикът на хора представлява съвременна форма на робството.“ – Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС в областта на вътрешните работи.

„Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност той подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на обществото. Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво“ – Национална комисия за борба с трафика на хора в Република България.

Какво представлява трафикът на хора?

Съгласно националното законодателство – Закона за борбата с трафика на хора, легалната дефиниция на „трафик на хора“ е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, когато се извършва с цел експлоатация.

Съгласно европейското законодателство – Директива 2011/36/ЕС,„Трафик на хора“ означава: набиране, превоз, прехвърляне, подслоняване или приемане на лица, включително размяна или прехвърляне на контрола над тези лица, посредством заплаха
за или употреба на сила или други форми на принуда, посредством отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт или с уязвимо положение, или посредством даване или получаване на плащания или облаги, с оглед получаване на съгласието на лице, което има
контрол над друго лице, с цел експлоатация.

Какво се разбира под експлоатация?

Експлоатация е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия, за осъществяване на принудителен труд, за просия или за държане в принудително подчинение, за поставяне в робство или в положение, сходно с робството.

Трудова експлоатация на незаконни мигранти

Съгласно правото на ЕС Директивата за санкциите срещу работодатели (2009/52/ЕО) криминализира някои форми на незаконно наемане на работа на мигранти с нередовен статут. Съгласно цитираната директива, на работници, които са непълнолетни или малолетни, или са подложени на особено експлоататорски условия на труд може да бъде издадено разрешение за временно пребиваване, за да се улесни подаването на жалби срещу техните работодатели.

Трафик на хора с цел брак

Трафикът на хора, с цел брак, се определя като „нова мода“. В съвременната миграционна обстановка той е все по-често явление. Трафикът на хора, с цел брак вече сме разгледали в друга наша статия ТУК.

Права на жертвите на трафик

Помощ и подкрепа

Жертвите на трафик имат право на помощ и подкрепа от момента, в който компетентните органи имат достатъчни основания да считат, че е възможно те да са били обект на трафик.

Разрешение за продължително пребиваване и престой

На лицата, които са жертви на трафика на хора и са изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителите на трафика, се предоставя статут на специална закрила за срока на провеждане на наказателното производство, която включва:

1. предоставяне на разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България за граждани на трети държави – по реда на Закона за чужденците в Република България;

2. продължаване на престоя в приютите.

Директива 2004/81/ЕО на Съвета за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик или които са били обект на помощ за неразрешена имиграция дава възможност за срок за размисъл, през който жертвата не може да бъде изведена от територията. Разрешението трябва да е валидно за период, не по-кратък от шест месеца, и може да бъде подновявано.

Права на жертви на трафик с продължително пребиваване

За срока на престоя си в страната чужденците, получили разрешение за продължително пребиваване, като жертви на трафик, се ползват с правата на лицата с разрешено постоянно пребиваване с изключение на правото да напускат страната и да се завръщат в нея без виза до изтичане на разрешения срок за пребиваване.

Нашето дружество, разбира, че трафика на хора е едно изключително тежко престъпление. То може да засяга различни групи хора, от различни националности, включително и деца. В резултат на такова престъпление жертвите понасят изключително тежки вреди. В случай, че считате, че сте обект на такова престъпление, свържете се с нас, а ние ще разясним правата Ви и ще Ви помогнем да бъдете защитени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *