Предоставяне статут на Бежанец в България е един от видовете Международна закрила.

Какви права придобива чужденец със статут на бежанец?

Съгласно българския закон след получаване на статут на бежанец, чужденецът придобива правата и задълженията на български гражданин. Оттук може да се направи извод, че лице с предоставен статут на бежанец има законното право да работи (без Единно разрешение за пребиваване и работа), да учи, да събере семейството си, да пътува.

Ограничения

Законът предвижда и някои ограничения. Бежанците нямат право да:

  1. да участват в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участват в създаването и да членува в политически партии;
  2. да заемат длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
  3. да бъдат военнослужещ;
  4. други ограничения, изрично предвидени със закон.

Кой се ползва с правата на бежанец?

За бежанци се смятат съпругът или съпругата на чужденец с предоставен статут на бежанец и техните малолетни и непълнолетни деца, които не са сключили брак, при условие че семейните връзки предшестват влизането на чужденеца на територията на страната.

Какви права имат членовете на семейство на бежанец?

Тези членовете на семейството на чужденец, който е получил статут на бежанец, ползват същите права, но само ако е съвместимо с личния им статус. Например, ако нямат друг вид разрешение за пребиваване. и доколкото това е съвместимо с личния им статус.

Условия

За да се ползва с такъв статут член на семейство на бежанец следва да отговаря на определени условия, а именно:

1. за него да няма сериозни основания да се предполага, че е извършил деяние, което съгласно българските закони и международните договори, по които Република България е страна, е определено като военно престъпление или като престъпление против мира и човечеството;

2. за него да не са налице сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление от неполитически характер извън територията на Република България;

3. за него да не са налице сериозни основания да се предполага, че извършва, подбужда, подпомага, участва в обучение или приготовление за извършване на действия, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации (ООН), уредени в Преамбюла и в чл. 1 и 2 от Хартата на ООН, както и в резолюциите и, относно мерките за борба с международния тероризъм;

4. да не се ползва от закрилата или помощта на органи или организации на Организацията на обединените нации, различни от Върховния комисар на Обединените нации за бежанците; когато тази закрила или помощ не е преустановена и положението на лицето не е установено, съгласно съответната резолюция на Организацията на обединените нации, това лице може да се ползва от привилегиите, произтичащи от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.;

5. по отношение на когото компетентните органи в държавата по неговото постоянно местоживеене не са признали правата и задълженията, произтичащи от гражданството на тази държава;

6. за него не са налице сериозни основания да се предполага, че представлява заплаха за националната сигурност;

7. да не е осъждан с влязла в сила присъда за тежко престъпление представлява заплаха за обществото.

Ако считате, че Вашите права като бежанец или член на семейството на такъв са нарушени, не се колебайте и се обърнете към нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *