Какъв е срокът за издаване на виза Д по чл.15 от ЗЧРБ?

Това е въпрос, който все повече клиенти ни задават. В тази статия ще разгледаме само една от най-често срещаните хипотези за издаване на виза Д, а по-конкретно:

Виза Д за член на семейството на български гражданин (чл.24, ал.1, т.18 от ЗЧРБ)

Виза Д семейство

15 календарни дни?

Краткият отговор е даден в чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, а именно:

… В същия срок (15 календарни дни считано от датата на подаване на заявлението) се взема и решение по заявление за виза за дългосрочно пребиваване с цел пребиваване на територията на Република България по чл. 24, ал. 1, т. 18, (за член на семейството на български гражданин)… от Закона за чужденците в Република България.

Съгласно наредбата, срокът за издаване на виза Д на членове на семейство на български граждани е 15 календарни дни. Дали обаче това е точно така?

За да отговорим по-точно, ще трябва да анализираме разпоредбите на трите основни нормативни акта, които определят правилата за издаване на виза Д, а именно:

  1. Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ);
  2. Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (наредбата);
  3. Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи (инструкцията).

ЗЧРБ

Чл. 24, ал. 1, т. 18 от ЗЧРБ предвижда, че разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които са са членове на семейството на български гражданин. За целта тези чужденци трябва да притежават виза по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ (виза Д). Виза Д от своя страна може да бъде издадена на чужденец, който желае да получи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България. Визата е с право на пребиваване до 180 дни.

С други думи, чужденец, който е член на семейството на български гражданин може да получи виза Д, след което и разрешение за продължително пребиваване. Визата е задължителна ако чужденецът желае да получи разрешение за пребиваване.

ЗЧРБ не дефинира срокове за издаване на виза Д по чл.15, ал.1.

Наредбата

Чл. 30, ал. 3 от наредбата гласи, че:

Решение по заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни се взема по реда на ал. 2 в срок до 35 работни дни считано от датата на подаване на заявлението.

Този срок е стандартно предвиденият срок за издаване на виза Д. В ал. 4 от наредбата е предвидено изключение за членовете на семейства на български граждани. Предвиденият за тях срок е до 15 календарни дни считано от датата на подаване на заявлението.

„Уловката“ в чл. 30, ал. 2 от наредбата

Визираната ал. 2 от наредбата ни препраща към „инструкцията“, като постановява, че:

Консулските длъжностни лица издават или отказват издаването на виза за дългосрочно пребиваване след разрешение от дирекция „Консулски отношения“ въз основа на съвместно мотивирано становище на службите за административен контрол на чужденците в Република България и Държавна агенция „Национална сигурност“ … . Съгласуването се извършва по ред и в срокове, определени в инструкция на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

С други думи, макар че следва да бъде издадена в 15-дневен срок, издаването на виза Д може да се осъществи само след съвместното становище на службите за административен контрол и ДАНС.

Инструкцията

Съгласно чл. 19, ал. 1 от наредбата, Дирекция „Миграция” в срок до 30 работни дни след постъпването на молбите за визи по чл. 1, т. 4 (виза Д) и след съгласуване с ДАНС предоставя съвместното становище на дирекция Консулски Отношения.

В ал. 4 е предвидено изключение за членовете на семейство на български граждани. За тях е предвидено становището да се издаде „не по-късно от един работен ден преди изтичане на срока за вземане на решение по заявлението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване„.

Ние не се наемаме да твърдим доколко е възможно този срок да се спази и визата да бъде издадена в законовия срок.

ИЗВОД

Въпреки, че предвидения в наредбата срок за издаване на виза Д на членове на семейството на български гражданин е 15 календарни дни, процедурата изисква съгласуване със „службите“ в България.

Следва да се има предвид и това, че между различните процедури и съгласувания се изисква определено техническо време. Допълнително, чл. 3, ал. 5 от инструкцията предвижда, че „при невъзможност съгласуването да се осъществи по електронен път то се осъществява на хартиен носител.„. Всичко това е възможно да доведе до допълнително удължаване на срока.

Какво да направите ако визата ви „закъснява“?

От правна гледна точка, срокът за издаване на виза Д на член на семейство на български граждани е 15 календарни дни.

Теоретично е възможно да се обжалва неиздадена в 15 дневен срок виза. Имайте предвид, че практиката на съдилищата е оскъдна. Същевременно, опитът ни показва, че ако визата не е издадена до 1 месец от подаването на документите, това най-вероятно означава, че ще бъде постановен отказ. Отказът за издаване може да се обжалва, в много случаи успешно.

Ако имате нужда от помощ или желаете да обжалвате постановен отказ за издаване на виза Д, моля да се свържете с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *