Българско гражданство

Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Закона за българското гражданство (ЗБГ) българското гражданство се урежда от Конституцията на Република България, от закона и от международните договори, които са в сила при настъпването на фактите или събитията, свързани с гражданството.

Придобиване на българско гражданство

В глава втора – „Придобиването на българско гражданство“ действащият ЗБГ посочва три възможни начина за придобиване на българско гражданство – по произход (раздел I), по месторождение (раздел II) и по натурализация (раздел III).

Българско гражданство по натурализация

В хипотезата на придобиването на българско гражданство по натурализация законодателят е предвидил няколко алтернативи, една от които е тази по чл. 15, ал. 1, т. 1 – Лице, което не е български гражданин може да придобие българско гражданство по натурализация ако „е от български произход“.

Натурализация за лице от български произход

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за българите, живеещи извън Република България (ЗБЖИРБ) българският произход се доказва с документ, издаден от български или чужд орган или по исков ред (чл. 3, ал. 2 от ЗБЖИРБ).

Български граждани от турски произход – специфики

От посочената законова разпоредба най-често се възползват български граждани от турски произход, които са се изселили от страната ни. Последното обикновено е станало по време на действието на спогодбата между НРБ и Република Турция за изселване от НРБ в Република Турция на български граждани от турски произход, чиито близки роднини са се изселили в Турция до 1952 г. (Ратифицирана с Указ № 441 от 30.05.1968 г., влязла в сила от 19.08.1969 г. и обн. ДВ, бр. 82 от 21.10.1969 г.), която „урежда въпроса за изселването на желаещите да се изселят в Турция български граждани от турски произход“. Какво се влага в съдържанието на понятието „турски произход“ в този акт не е посочено.

Има ли значение за установяване на български произход дали лицето е загубило или се е отказало от българското си гражданство?

Не! Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 2 ЗБГ (в редакцията на текста по ДВ, бр. 79/1968 г.) български гражданин от небългарска народност, който се изсели от страната „загубва българското си гражданство със самото изселване“. Това обаче е ирелевантно за българския произход за лицето, тъй като съгласно § 2, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗБГ „лице от български произход“ е лице, на което поне единият възходящ е българин. Понятието „българин“ в законовия текст, с оглед конституционната уредба на основните начала в държавата, не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание, а следва да се тълкува с оглед правното му съдържание – правната и политическата връзка между едно лице и държавата Република България, т. е. българското гражданство.

В тази връзка ако Вашият възходящ е бил български гражданин, независимо от произхода му като етническо понятие, без да се правят повече оценки и преценки, Вие може да кандидатствате за българско гражданство по произход, след като се сдобиете с документ от ДАБЧ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *