В условията на световна пандемия, много наши клиенти се намират на територията на друга държава, различна от страната си на произход. Някои от тях са получили разрешение за пребиваване в държавата, но разрешението им е изтекло, а в настоящите условия на пандемия, за съжаление, това разрешение не може да бъде своевременно удължено. Някои от клиентите ни са членове на семейство на българи и се намират на територията на държави членки на ЕС. Въпреки това българските консули отказват да приемат документите. Считаме последното за незаконосъобразно!

Правна уредба

Съгласно чл. 10 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ, визите (вкл. виза тип „Д“) се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България или от такива представителства на друга държава – членка на Европейския съюз, с която Република България има сключено споразумение за представителство за приемане на заявления за визи и за издаване на визи.

В чл. 11 от същата Наредба е установено, че лицата които пребивават на законно основание в трета държава, различна от държавата на постоянното им местоживеене, могат по изключение да подадат заявление в тази трета страна след обосноваване на причините за това и ако завръщането им в страната по постоянно местоживеене е гарантирано.В хуманитарни и нетърпящи отлагане случаи заявление за издаване на виза може да се подава и в държави извън посочените.

Законно основание

В случай, че сте имали законно основание да пребивава, но срокът му към момента е изтекъл, и сте положили усилия да го продължите, но въпреки това, по независещи от него причини и в условията на световна пандемия, все още сте в процес на удължаване, Вие пребивавате на законно основание.

Хуманитарни причини

Ако държавата, в която се намирате е по-засегната от световната пандемия, спрямо България, тогава може да се приеме, че са налице хуманитарни причини за подаване на документи за виза от съответната държава.

Хуманитарни причини и брак с български гражданин

На следващо място, като хуманитарни причини може да се определи и самият граждански брак с български гражданин, който е и гражданин на ЕС. В случай, че семейството пребивава в друга държава членка, но желае да се установи в България, с оглед запазване на семейството, документите за виза, следва да могат да се подадат и в приемащата държава. Ако гражданинът на трета държава, който е член на семейството на българин не разполага с възможността да получи виза за България, българинът ще бъде принуден да остане в държавата членка, без да е свободен да се завърне в родната си страна, поради несигурността дали ще може да продължи семейния си живот, който е започнал в приемащата държава членка. Това несъмнено би накърнило правото на семеен живот и на двамата съпрузи, а това е в нарушение на чл. 21, пар. 1 ДФЕС. Последната разпоредба налага семейният живот, който семейството са водели в приемащата държава членка да може да бъде продължен при завръщането му в държавата членка, на която е гражданин, посредством предоставяне на възможност за пътуване на чужденецът, член на това семейство. Обратното би довело до невъзможност за българския гражданин, след завръщането си в България да продължи семейния си живот със своите близки членове на семейство, които е развил или укрепил в приемащата държава членка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *