В друга наша статия разгледахме подробно кои са апатридите, какви са техните права и задължения, кои нормативни актове уреждат статута им. Може да прочетете повече за това ТУК.

Правна уредба

Производството за предоставяне статут на лице без гражданство е регламентирано с разпоредбите на Глава втора „а“ ЗЧРБ и с Глава втора „а“ от Правилника за прилагане на ЗЧРБ.

Кога може да бъде предоставен статут на лице без гражданство?

Според чл. 21б, ал 1 ЗЧРБ „статут на лице без гражданство може да се предостави на чужденец, който не се разглежда като гражданин от нито една държава в съответствие с нейното законодателство„. Освен че следва да инициира такова производство, единствено задължение на чужденеца е вменено с разпоредбата на чл. 21в, ал. 7 ЗЧРБ – „да съдейства, като изложи добросъвестно положението си и представи всички доказателства, относими към разглеждането на заявлението му, с които разполага или за които има основания да се предполага, че са му налични„.

Каква е процедурата за получаване на статут на лице без гражданство?

Процедурата започва с писмено заявление, подадено лично в дирекция „Миграция“ или в сектор/група „Миграция“. След заявлението се насрочва интервю с кандидата за получаване на статут на лице без гражданство. Решение по заявлението се взема в срок до 6 месеца от подаването му, като в случаите на правна или фактическа сложност срокът може да бъде продължен с още два месеца.

Изходът от производството може да бъде положителен – да се издаде решение за предоставяне на статут – лице без гражданство, да се откаже предоставянето на статута или да се прекрати производството.

Отказ за предоставяне на статут на лице без гражданство

Негативно за кандидата решение се постановява, когато се установи, че кандидатът:

  1. попада в обхвата на чл. 1, т. 2 на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Й. на 28 септември 1954 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 11 от 2012 г.) (ДВ, бр. 60 от 2012 г.);
  2. не е декларирал гражданството си с цел получаване на статут на лице без гражданство;
  3. е влязъл в страната или е направил опит да премине през нея не през установените за това места или чрез използване на неистински или преправени документи; пребивава незаконно на територията на Република България към датата на подаване на заявлението; е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България по-малко от 5 години.

Прекратяване на производството

В разпоредбата на чл. 21е ЗЧРБ са уредени изчерпателно хипотезите, при които административният орган не постановява решение по същество, а прекратява производството, а именно, когато:

  1. кандидатът почине;
  2. кандидатът оттегли в писмена форма заявлението си;
  3. кандидатът не се яви на интервю и не представи доказателства, от които е видно, че има уважителни причини за това;
  4. се установи с официален документ, че данните, фактите или документите, въз основа на които се иска статут на лице без гражданство, са неверни;
  5. кандидатът не представи в указания срок допълнително изискани данни или документи, необходими за производството по предоставяне на статут на лице без гражданство, и не посочи уважителни причини за това.

Прaва на лице без гражданство

На лице с предоставен статут на лице без гражданство в Република България и издадено разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България се издава документ за самоличност „удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство“ със срок на валидност не по-малко от три месеца и не повече от две години. На лице с предоставен статут на лице без гражданство в Република България, което не отговаря на условията за разрешаване на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, може да бъде разрешено продължително пребиваване със срок до една година.

Обжалване

В случай, че компетентният орган е отказал да се произнесе по заявление (в хипотезите на прекратяване на производството) или е постановил отказ за предоставяне на статута, Вие може да подадете жалба. Жалбата се подава до компетентния съд.

Можем да Ви окажем съдействие в цялостната процедура по получаване статут на лице без гражданство или при обжалване на отказ или прекратяване на процедурата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *