В предходна наша статия разгледахме възможността за анулиране на българското гражданство. Последното, макар и изцяло незаконосъобразно, както и много други причини (напр. молба за освобождаване от българско гражданство на лицето и др.) биха могли да бъдат повод едно лице да се превърне в апатрид. Най-общо казано апатридите са лице без гражданство.

Колко значимо е гражданството?

Гражданството представлява правна връзка между едно лице и конкретна държава. Гражданството дава на лицата чувство за самоличност и принадлежност, но също така – много по-важно, им осигурява възможност да упражняват редица права. Липсата на гражданство представлява ситуация, в която дадено лице не се счита за гражданин на нито една държава.

Конвенция за статута на лицата без гражданство

Липсата на гражданство на едно лице, няма как да доведе до пълно незачитане на неговите права. Това е била причината през 1954 г. международната общност да приеме Конвенция за статута на апатридите. Тази Конвенция се занимава с проблема на липсата на гражданство. Конвенцията за статута на апатридите признава международния правен статут на „лице без гражданство /апатриди/“ и им гарантира упражняване на човешките им права без дискриминация, предоставяйки им достъп до документи за пътуване, документи за самоличност и минимални стандарти на отнасяне. Конвенцията освен това повелява държавите-страни по нея да улеснят интеграцията и натурализацията на лицата без гражданство. Република България е ратифицирала Конвенцията за статута на лица без гражданство и през 20.02.2012 г., последната е станала част от вътрешното ни законодателство.

Резерви

Въпреки че страната ни ратифицира Конвенцията, тя я приема със следните резерви: резерва по чл. 28: „Република България завява, че съгласно чл. 28 от Конвенцията документът „Удостоверение за пътуване на лице без гражданство“, който се явява документ за самоличност и документ за пътуване, ще се издава на лица, на които Република България е предоставила статут на лице без гражданство и които са придобили постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на страната. Горният документ не се издава на лица, придобили статут на лице без гражданство в друга държава, освен ако постоянно или дългосрочно пребивават в Република България и поради непреодолими причини, доказани по надлежния ред със съответните документи, не могат да подновят документа си за пътуване от държавата, която първоначално го е издала“.

Права и задължения на апатридите

Задължения

Съгласно Конвенцията от 1954 г. основно задължение на всеки апатрид е да се подчинява на законите и правилниците на държавата, в която се намира. В случай, че лицето без гражданство се намира на територията на страната ни е ясно, че то следва да се подчинява на законите на Република България.

Права

Наред с основното задължение Конвенцията предоставя и редица права на апатридите, а именно: свобода да изповядват своята религия; държавата е длъжна да се отнася с тях, както към чужденци.

Статут на лице без гражданство

С оглед Конвенцията за апатридите и съобразявайки относимата горепосочена резерва, с която е приета, апатридите в България трябва да могат да получат такъв статут. Обратният извод ще противоречи на целта на закона /Конвенцията за статута на лицата без гражданство/, а именно лицата без гражданство да могат да се ползват от основните права на човека и правата на граждани. В тази връзка повече по този въпрос може да прочетете в Лице без гражданство – възможности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *