Съгласно Закона за чужденците в Република България, разрешение за пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон, могат да получат чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта или е налице държавен интерес.

В Закона за българско гражданство дори е регламентирана и възможността за получаване на българско гражданство по заслуги. Тъй като тази възможност вече сме разгледали подробно в друга наша статия – виж ТУК, настоящата статия ще бъде посветена само на получаване пребиваване в Република България по заслуги.

Процедура

В чл. 45 ППЗЧРБ е регламентирано, че за получаване право на пребиваване на основание чл. 25а ЗЧРБ, чужденецът лично подава заявление по образец, към което прилага:

1. документ за платена държавна такса;

2. копие на редовен документ за задгранично пътуване;

3. доказателства за осигурено жилище;

4. документ за заслуги в съответната сфера, издаден от компетентния министър, с изключение на случаите, свързани с националната сигурност.

Документ за заслуги

Понятието „заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта“, използвано в чл. 25а ЗЧРБ, не е изяснено нито в закона, нито в подзаконовия нормативен акт по неговото прилагане.

Поради тази причина понятието следва да се тълкува с оглед значението му в общоупотребимия български език. Според общоприетото значение на понятието, „заслуга“ е действие, с което дадено лице е допринесло за нещо, което има добри резултати. В този смисъл, за заслуги към Република България, напр. в икономическата сфера, могат да се приемат такива действия /актове или поведение/ на определено лице – чужденец, с които то е допринесло за икономическото развитие на страната.

Кой прави преценка за наличие на „заслуги“

Преценката за наличие на „заслуги“ е предоставена на компетентния административен орган – съответния министър, само той има право на преценка кои действия или поведение на лицето и при какви обстоятелства да квалифицира като заслуги и съответно да издаде документ за това. Правота на преценка на административния орган е в рамките на оперативната му самостоятелност. Рамките на тази преценка не са регламентирани от закона, като дори не е въведено индикативно указание в какви случаи следва да се приеме, че определено лице – чужденец, има заслуги към Република България в съответната сфера.

Ако мислите, че имате заслуги към Република България, обърнете се към нас. Нашият екип от специалисти, с оглед спецификата на казуса Ви, ще Ви помогне да получите разрешение за пребиваване по заслуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *