Разрешение за постоянно пребиваване на лице, изгубило българско гражданство

Съгласно чл. 25, ал. 1, т. 9 ЗЧРБ, разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците, които не са лица от български произход, родени на територията на Република България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната.

Хипотезата на чл. 25, ал. 1, т. 9 ЗЧРБ, изисква в условията на кумулативност наличието на следните предпоставки:

  • молителят да не е лице от български произход;
  • да е роден на територията на Република България;
  • да е изгубил българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание;
  • да желае трайно да се установи на територията на страната.

Какво означава „изгубване на българско гражданство“ по смисъла на чл. 25, ал. 1, т. 9 ЗЧРБ?

За да може да попаднете в тази хипотеза и да Ви бъде дадено разрешение за пребиваване, следва да сте изгубил българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание. В никакъв случай обаче не трябва да сте били лишени от българско гражданство. Следва да се имат предвид разпоредбите на законите, действащи към момента, в който сте напуснали страната.

Лишаване от гражданство по смисъла на Закона за българското гражданство от 1948 г.

Съгласно глава трета „Лишаване от българско гражданство“ чл. 8 Закон за българскoто гражданство от 1968 г. едно лице може да бъде лишено от българско гражданство, по няколко причини лице, но най-често срещаната е – ако лицето незаконно е напуснало пределите на страната.

Освобождаване от гражданство по смисъла на Закона за българското гражданство от 1968 г.

Съгласно Закон за българското гражданство от 1968 г., български гражданин може да придобие или запази чуждо гражданство само ако предварително бъде освободен от българско гражданство. Той остава български гражданин до изтичане на срока по чл. 29. Съгласно чл. 29 3БГ указът за освобождаване от българско гражданство престава да действа, ако лицето, което е освободено от българско гражданство, в продължение на една година от датата на издаването на указа не придобие гражданство на друга страна и продължава да живее в пределите на Н. република България.

Разграничение между освобождаване и лишаване от гражданство

Лишаването от гражданство не може да се приравни на изгубване на българско гражданство по собствено желание! За да е загубила гражданство по собствено желание лицето би следвало съгласно чл. 26 ЗБГ в редакцията от 1968 г. да подаде молба за придобиване на българско гражданство до Министерството на правосъдието. Законът предвижда, че когато молителят живее в чужбина, молбата се подава чрез дипломатическото, съответно консулското представителство на Н. република България.

Нашето решение

Имаме много клиенти, които поради една или друга причина са напуснали пределите на страната ни и са придобили друго гражданство. Винаги, първото нещо, което ги съветваме е да проверят дали все още са български граждани. Това в специална процедура, за която можем да Ви помогнем. В зависимост от индивидуалното желание на клиентите ни, следва процедура за постоянно пребиваване или гражданство. Спецификата на всеки отделен казус изисква индивидуален подход. Обърнете се към нас за да защитим Вашите права.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *