Съгласно Закона за чужденците в Република България във всички случаи след 6-годишно отсъствие от територията на Република България се отнема предоставеното право на дългосрочно или постоянно пребиваване.

Има ли предвидено в закона изключение?

В закона е предвидено изключение и отнемането не се прилага за член на семейството на български гражданин, на когото е разрешено продължително пребиваване по реда на чл. 24м и има право на постоянно пребиваване, ако законно е пребивавал непрекъснато за срок 5 години в Република България заедно с българския гражданин или ако законно е пребивавал непрекъснато за срок 5 години в Република България в случаите по чл. 24, ал. 9, 10 и 11 от ЗЧРБ.

Не попадам в изключението, ще ми отнемат ли пребиваването?

По принцип, ако не попадате в изключението и сте отсъствали от страната ни повече от 6 години, компетентните органи преминават към действия за отнемане на статута.

Това обаче не винаги е законосъобразно!

В описаната хипотеза на закона ВИНАГИ следва да се спазва разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от ЗЧРБ и да се преценява нарушават ли се права по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Кога отнемането ще е незаконосъобразно?

Отнемането ще е незаконосъобразно, когато не е спазена разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от ЗЧРБ. Съгласно чл. 44, ал. 2 от ЗЧРБ при налагане на принудителните административни мерки компетентните органи отчитат продължителността на пребиваване на чужденеца на територията на Република България, категориите уязвими лица, наличието на производства по Закона за убежището и бежанците или производства за подновяване на разрешение за пребиваване или друго разрешение, предоставящо право на пребиваване, семейното му положение, както и съществуването на семейни, културни и социални връзки с държавата по произход на лицето.

Какво се случва на практика?

В много от случаите административният орган не взема предвид продължителността на пребиваване на чужденеца на територията на Република България и съществуването на семейни, културни и социални връзки с държавата по произход на лицето.

Вашите права

Можем да защитим правата Ви още щом бъдете уведомени за започване на процедурата за отнемане.

В случай, че имате наложена принудителна административна мярка – отнемане на пребиваване, обърнете се към нас, ние ще защитим правата Ви пред съда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *