Вече разгледахме условията и реда за получаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта“. Освен получаване на разрешение за работа и пребиваване и работа с тази карта, чужденецът има право и да събере семейството си на територията на Република България.

Процедура

Заявление

Чужденецът, който притежава „Синя карта“ с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на Република България може да подаде в дирекция „Миграция“ или ОДМВР, заявление по образец за събиране на семейство, към което се прилагат определени законоустановени документи, а именно:

1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ на члена на семейството;

2. доказателства за осигурено жилище;

3. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка за членовете на семейството за срока на пребиваване на територията на Република България;

5. свидетелство за съдимост на члена на семейството;

6. удостоверение за брак или удостоверение за раждане;

7. документи относно обстоятелствата за издръжка на членовете на семейството и необходимостта от полагане на лични грижи поради здравословни причини (когато е приложимо).

Разглеждане на заявлението

Заявлението се разглежда и решава в срок до един месец след съгласуване с ДАНС и ДКО – МВнР, които предоставят становищата си в срок до 15 дни. За взетото решение за събиране на семейството директорът на дирекция „Миграция“, директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица уведомяват писмено заявителя.

В случай на положително решение

Положителното решение по заявлението за събиране на семейството е основание на чужденеца – член на семейството, да бъде издадена виза тип „Д“ по облекчена процедура. Чужденецът подава заявление за виза пред задграничното представителство на Република България в държавата по постоянното му местоживеене.

Какво се случва на практика?

На практика често Началник на Сектор „Миграция“ отказва да започване процедура по събиране на семейства. Вие можете да се защитите като подадете жалба пред компетентния съд, тъй като този отказ представлява индивидуален административен акт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *