В предходни наши статии вече сме посочвали, че чужденците по правило НЯМАТ право да работят на територията на Република България. Наемането на чужденец на работа в страната ни може да доведе до сериозни санкции. От това правило има няколко изключения, които позволяват на чужденците – граждани на трета страна да работят законно на територията на Република България. Едно от тези изключения е, когато чужденецът кандидатства и получи Единно разрешение за пребиваване и работа. Тази възможност вече сме разгледали ТУК. Друга възможност за чужденец да работи в страната ни е като получи „синя карта на ЕС“.

Кой предоставя „Синя карта на ЕС“?

Най-общо разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” се издава от Министерството на вътрешните работи. В него се съдържа и предоставеното решение за достъп до българския пазар на труда.

Кой може да получи „Синя карта на ЕС“?

„Синя карта на ЕС“ се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение с местен работодател, който за целта е подал заявление в Агенция по заетостта.

Какво е „висококвалифицирана заетост“?

Висококвалифицирана заетост” е наемане на работа на лице, което притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование.

Условия

  1. За конкретната позиция да не се изисква българско гражданство;
  2. Да притежава висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава.
  3. брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

Как мога да кандидатствам за „Синя карта на ЕС“?

Процедурата е сложна. Съветваме Ви да използвате услугите на специалисти – трябва Ви съдействие, не само от адвокат, но и от икономист, който да съдейства при подготовката за обосновката на искането Ви. Нашият екип разполага с необходимите специалисти. Обърнете се към нас!

Най-общо процедурата е следната:

  1. Получаване на разрешение за достъп до пазара на труда – такова разрешение се издава в 15-дневен срок от подаване на заявлението, като уведомява писмено кандидатът или пълномощника му. Разрешението се предоставя за срока на трудовия договор с чужденеца, който не трябва да бъде по-кратък от 12 месеца
  2. Получаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ – такова разрешение се издава от органите на МВР, за срок до четири години. Това разрешение може да се подновява при наличие на законовите предпоставки.
  • В случай, че чужденецът притежава разрешение за продължително пребиваване на територията на страната на друго основание – получава директно разрешението от органите на МВР;
  • В случай, че чужденецът е на територията на друга държава- работодателят на кандидата информира чужденеца с копие от решението за достъп до пазара на труда. Чужденецът следва да подаде в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България съответните документи за получаване на виза тип “D”. Чужденецът е задължен след влизане на територията на Република България с виза тип “D” да подаде документи за издаване на „Синя карта на ЕС” пред органите за контрол на чужденците.

Права на лице със „Синя карта“

Освен право на законно пребиваване и работа в Република България, лицето, което притежава „Синя карта на ЕС“ може да събере и семейството си на територията на страната ни. Повече за процедурата ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *