Колко дълго чужденец може да пребивава на територията на страната?

Съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), чужденците в общия случай пребивават в Република България:

1. краткосрочно – до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период от датата на влизането в страната;

2. продължително – с разрешен срок до една година, освен в случаите, предвидени в този закон;

3. дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;

4. постоянно – с разрешен неопределен срок.

Може ли да бъде удължен срокът на разрешеното пребиваване?

Отговорът на този въпрос е положителен. За да бъде удължен срокът на пребиваването на чужденец, той следва да представи Заявление за продължаване пребиваването на чужденец пред решаващия орган.

В заявлението чужденецът задължително следва да посочи данните си, причините, поради които желае да бъде удължен престоят му (същите следва да имат характер на извънредни) и изискуемите от закона документи. Още на този етап Ви съветваме да използвате нашите услуги, тъй като, в случай, че липсва документ или заявителят не опише конкретни причини за удължаване на срока на пребиваване ще последва отказ.

Кои причини са извънредни и обуславят удължаване на пребиваване в България?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен. В повечето случай за да се приеме, че са налице извънредни причини е нужно да е настъпило сериозно изменение относно спазването на човешките права на гражданите в страната им на произход. Разбира се, причините може да са и такива от хуманитарен или личен характер.

Какво се случва на практика?

В практиката ни все по-често се сблъскваме с изцяло безмотивни откази за удължаване на престоя на чужденец на територията на страната. В много от случаите в практиката ни и в нарушение на задълженията на административния орган, вменени в чл. 9, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1, т. 2 АПК решаващият орган не проявява служебна активност при изясняване на волята на лицето относно съдържанието на акта, което води от своя страна до неизясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая в нарушение на чл. 35 АПК, което безспорно представлява отменително основание по чл. 146, т. 3 АПК. В случай, че отказа не бъде обжалван, същият макар и незаконосъобразен, ще влезе в законна сила и ще породи действието си, а ако останете на територията на България след разрешения Ви срок, рискувате да бъдете изгонени принудително и никога вече да не Ви се предостави законовата възможност да влезете в страната.

Имам отказ за удължаване на престоя. Какви са правата ми?

Такъв отказ винаги има характер на индивидуален административен акт и като такъв подлежи на обжалване пред Съд. В този случай Ви съветваме задължително да използвате нашите услуги. В този случай ще изготвим жалба, с която ще защитим максимално правата Ви.

3 коментара

 1. каква е глобата ако се надвиши срокът за пребиваване от 90 дни. около месец

  1. Здравейте,

   Глобата е най-малкият ви проблем. Съгласно чл. 10 от ЗЧРБ:

   Отказва се издаване на виза или влизане в страната на чужденец, когато:
   10. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г.) има данни, че през последните две години е нарушил граничния, паспортно-визовия, валутния или митническия режим на Република България;

   Поздрави,
   Posolstvo.eu


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *