Българският паспорт – преди и сега

или защо хиляди германци се втурнаха да възстановяват българското си гражданство

old Bulgarian passport from the communist time
Старият „червен“ паспорт, с който българите не можеха да пътуват практически никъде без да получат виза предварително

Откакто България стана член на ЕС през 2007г., българският паспорт се превърна в един от най-желаните в света. Българските граждани, като граждани на ЕС, могат не само да пътуват без никакви ограничения във всички държави членки на ЕС, но също така и да живеят, работят и т.н. Наред с евро-членството си, българските граждани получиха и допълнителни възможности да пътуват безвизово до много трети държави, като например Канада, Австралия, Япония и др.

Българският паспорт стана толкова популярен, че богати инвеститори от САЩ, Хонг Конг, Австралия и други държави с висок стандарт на живот, чакат на опашка за да кандидатстват за българско гражданство за инвестиции. При това кандидатите извършват инвестиции в страната за милиони левове и заплащат немалки такси за процедурите.

Българското гражданство и паспорт през 90-те години

Българският паспорт обаче не винаги е бил толкова удобен и желан, колкото е в момента. През 90-те години на миналия век, българите не можеха да пътуват почти никъде без да получат предварително виза. А получаването и беше трудно, в много случаи дори невъзможно. Затова и много от българите, които напуснаха страната ни тогава, търсеха възможност да придобият гражданство на други държави. Най-желани през 90-те години бяха паспортите на западно европейските държави, САЩ, Канада и др.

Много от тези държави обаче, за да дадат гражданство на чужденци, изискваха кандидатът да се откаже от досегашното си гражданство. Поради тази причина много българи се отказаха доброволно от българското си гражданство в периода 1990-2007. Може би най-много такива случай бяха при българските дами, които се омъжиха за немски граждани и се отказаха от българските си паспорти, за да могат да получат германско гражданство и да живеят в Германия. Сега обаче, имайки предвид членството на България в ЕС, много от тези (бивши) българи желаят да възстановят българското си гражданство. Но възможно ли е това? И до колко е лесно да се възстанови българско гражданство?


Огромен наплив от германски поданици, желаещи да възстановят българското си гражданство

Bulgarian vs German passport

Както писахме по-горе, основно (бивши) българки, сега гражданки на Германия, ни търсят за съдействие с цел да възстановят българското си гражданство. Огромната част от тях (94,4%) са (или са били) омъжени за германски граждани. Много от тях сега се завръщат в България и искат да имат български паспорти. Други, макар и да не планират да живеят в България, просто желаят да възстановят гражданството си, защото България е в ЕС и могат да имат двойно гражданство. А трети, просто смятат, че са българи и, че е задължително да имат българско гражданство, от което са се отказали единствено по „нужда“ преди много години.

Но как може гражданин на ЕС (в случая Германия), който е бил български гражданин и се е отказал от гражданството си, да получи отново българско гражданство? И какви проблеми могат да възникнат по време на процедурата по възстановяване?

Законът за българското гражданство (ЗБГ)

Възможностите за възстановяване на българското гражданство са описани в глава Четвърта от ЗБГ. Законодателят е предвидил, че:

Гражданството на лице, освободено от българско гражданство, може да бъде възстановено по негова молба, ако:

  1. не е осъждано с влязла в сила присъда за умишлено престъпление в държавата, в която живее, или в Република България, и
  2. не представлява заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за националната сигурност;
  3. преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за възстановяване има разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България.

Освен това, в ЗБГ е предвидено и облекчение за гражданите от български произход, а именно:

Гражданството на лицата от български произход може да бъде възстановено при условията на ал. 1, т. 1 и 2.

На пръв поглед и прочит, всичко изглежда много лесно. Бившият български гражданин просто трябва да не е осъждан в България и там, където живее (например в Германия). Освен това, той не трябва да представлява заплаха за обществения ред, морал, здраве и национална сигурност. Това разбира се е приложимо за практически всеки, с много редки изключения. И най-накрая, ако е от български произход, кандидатът за възстановяване на българско гражданство не е длъжен да има разрешение за пребиваване през последните 3 години (т.3 от закона).

За съжаление обаче, не всичко, което лети се яде. И възстановяването на българско гражданство от лица, отказали се от него, не е толкова лесно и бързо.

Проблемите

Български произход (различно от българин по рождение)

За да има право бившият български гражданин да кандидатства за възстановяване на гражданството веднага, той следва да е от „български произход“. Ако кандидатът не е от „български произход“, той ще трябва най-напред да получи разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в България, което не е никак просто. И чак три години след като получи разрешението, кандидатът ще има право да започне процедура за възстановяване на българското си гражданство.

Понятието „български произход“ е дефинирано в § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗБГ като:

„Лице от български произход“ е лице, на което поне единият възходящ е българин.

Българин или български гражданин?

Дефиницията изглежда пределно ясна, но само на пръв поглед. За начало, какво е „българин“? Дефиниция за „българин“ липсва в ЗБГ, като това понятие не се среща и никъде другаде в закона. По този казус има изключително противоречива (според нас) практика на Върховен административен съд.

С други думи, открит остава въпросът: понятието „българин“ еднозначно ли е с понятието „български гражданин“? Проблемът е обаче, че дори да приемем, че отговорът е „да“, тогава наяве излиза една още по-тежка колизия с Конституцията на Република България.

Нека да видим какво пише в Конституцията относно това кой е български гражданин:

Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин или който е роден на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация.

чл.25, ал.1 от Конституцията

Подобна разпоредба съществува и в ЗБГ:

Български гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин.

Чл.8 от ЗБГ

С други думи, всеки, чийто (поне един) родител е български гражданин (или българин?) е български гражданин. Но същевременно ЗБГ постановява, че „лице от български произход“ е лице, на което поне единият възходящ е българин. Та какво е „български произход“? Някой разбра ли?

Можете да прочетете повече по темата:

Промените в ЗБГ от м. Март 2021г

За да стане кашата пълна, законодателят записа в ЗБГ по-рано тази година, че:

Консултативният съвет се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище в двумесечен срок от възлагането, като взема предвид дали молителят ползва български език, самоопределя ли се като лице от български произход

чл.29, ал.6 от ЗБГ

Т.е. изведнъж „българският произход“ стана обект на самоопределяне. Това според нас е в пряка колизия с другите разпоредби на ЗБГ и Конституцията. Не че колизии липсваха и до мартенските промени на закона от тази година.

Излишно е да упоменаваме, че всичко това обърква администрацията, което е напълно разбираемо. За съжаление, това рефлектира към кандидатите за възстановяване на българско гражданство, които на свой ред ни търсят за съдействие.

Процедурата по възстановяване – Съветът по гражданство

Производството във връзка с възстановяване на българско гражданство предвижда, че:

Съветът по гражданството дава мнение по молбите и предложенията, свързани с българското гражданство след писмени становища на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

чл.33, ал.3 от ЗБГ

Това мнение, освен че зависи и от становищата на МВР и ДАНС е и напълно субективно. Според някои например, лице, отказало се от българското си гражданство, морално не би трябвало да получи възможността да го възстанови, освен ако няма уважителна причина за това. Възможно е и някои от членовете на Съвета по гражданство да споделят подобни възгледи. И в интерес на истината, подобен аргумент не е лишен от смисъл.

Каквито и доводи да напишем, истинският проблем в процедурата по възстановяване е, че решението на Съвета по гражданство не представлява индивидуален административен акт. По тази причина, то не може да се обжалва по съдебен път. А това е проблем, сериозен проблем.

Издаване на указ – Президентът

Следващата стъпка е да се отправи предложение до Президента за възстановяване (или не) на българското гражданство:

Министърът на правосъдието въз основа на мнението на Съвета по гражданството прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство, както и за отмяна на натурализация.

чл.34 от ЗБГ

Предложенията за възстановяване на гражданство се правят в 6-месечен срок (чл.35, ал.1, т.3 от ЗБГ). След като предложението е направено, на ход е Президентът, който трябва да издаде указ. Проблемът обаче е, че това право на Президента също не може да се обжалва по съдебен път.

Тежка бюрокрация

На последно място, но не и по тежест, следва да упоменем тежките бюрократични процедури, с които е съпроводен процесът по възстановяване на българското гражданство. За да може да се справи с всичките изисквания на закона и на администрацията, кандидатът трябва да подходи изключително отговорно. Ние смятаме, че без професионална правна подкрепа, шансовете на кандидата са минимални.


Нашите препоръки и как можем да ви съдействаме

Необходимост от възстановяване на българското гражданство

Най-напред преценете дали наистина ви е необходимо да възстановите българското си гражданство. Може би с германския си паспорт (както и с всеки други паспорт на ЕС) ще имате същите права и възможности, каквито и с българско (двойно) гражданство? Но може би без българско гражданство не можете да извършите някои неща, като например да получите свидетелство за наследници и т.н. А е възможно и просто да искате да бъдете българка (българин), защото това е важно за вас. Преценете сами дали целта ще оправдае средствата.

Разходи по процедурата

Не очаквайте, че за 500 евро някой ще ви свърши работата в България (освен разбира се някой измамник, който ще вземе каквото и да му дадете). България не е онази България от 1990г. В България много от цените за административно-правни услуги са (значително) по-високи от цените в Германия. А и ще се „конкурирате“ с кандидатите за инвестиционно гражданство, които за подобни услуги плащат 5 и дори 6-цифрени суми. Ако искате успешно да възстановите българското си гражданство ще трябва да подходите изключително отговорно, в това число и от финансова гледна точка.

Ние например, ако усетим, че наш потенциален клиент трудно ще понесе финансовата тежест на процедурата, го съветваме да не предприема действия по възстановяване на своето българско гражданство.

Тежка бюрокрация

Очаквайте, че ще се сблъскате с тежката бюрократична машина в България, която на моменти е по-страшна и от тази от 90-те години. Ще трябва да се получават документи от архиви, да се извършват преводи и легализации. Всичките тези процедури са не само скъпи, но и изключително изнервящи.

Финансово затруднени или не

Ако сте затруднени финансово, но непременно искате да възстановите българското си гражданство – опитайте сами! Макар да считаме, че шансовете ви да се справите не са големи, крайната цел си заслужава да опитате. В никакъв случай обаче не ви препоръчваме да се доверите на някой, който няма огромен опит в процедурите по българско гражданство. Ако документите ви не се обработят по надлежния начин, последствията могат да са катастрофални. И парите, които ще загубите няма да са единственият ви проблем.

Ако можете да си го позволите, използвайте услугите на организации, които знаят какво правят. Това ще ви гарантира максимален шанс за успешен завършек на процедурата, както и почти несъществуващ риск от правни проблеми за вас по-късно.

Ако сте решили, че въпреки всичките ни предупреждения, желаете да възстановите успешно българското си гражданство, моля да се свържете с нашите офиси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *