Казусът накратко

автор: Александър Добринов

Майката на Антон е родена през 1946г. в България като българска гражданка. В момента на раждането и и двамата и родители са български граждани с небългарска националност. Все още малолетна, тя, заедно с родителите си имигрира от България и всички те се отказват от българското си гражданство. Години по-късно се ражда и Антон, който придобива само гражданство на друга държава. Какви са възможностите на Антон и майка му да придобият българско гражданство сега? Считат ли се те за българи и/или лица от български произход? Отговорите на тези въпроси са по-сложни, отколкото изглеждат на пръв поглед.

Доколко е ясно българското законодателство относно това кой е българин, кой е лице от български произход и кой е български гражданин? В този анализ ще разгледаме решение № 238 от 16.06.2020г. на Старозагорския административен съд. Ще анализираме доколко, според нас, решението на съда е съобразено с разпоредбите на Конституцията и на Закона за българското гражданство (ЗБГ).

Ще анализираме и мотивите на Конституционния съд по дело № 13/ 1996 г., както и в частност становището на съдията Тодор Тодоров по това дело. Но най-вече ще се опитаме да изясним доколко добре са дефинирани различните термини (относими към института на българското гражданство) в българското законодателство като цяло.

Решението старозагорския на съда или що е то „български произход“

Разглежданото дело е образувано е по жалба на турски гражданин срещу Заповед на Държавна агенция за българите в чужбина, с която му е отказано издаването на удостоверение за български произход. Макар съдът да отхвърля жалбата, нека анализираме в детайли мотивите за това.

Български гражданин или българин (българска народност)

Жалбоподателят твърди, че е с български произход, защото баща му е бил български гражданин. Следва да се отбележи, че „българин“ по смисъла на чл. 2, т. 1 от ДР на ЗБГ е лице от българска народност. Очевидно е различието между понятието „български гражданин“ и понятието „българин“, последното – използвано за дефинирането на трето понятие „лице от български произход“.

из мотивите на съда

Най-напред следва да отбележим, че чл. 2, т. 1. от ДР на ЗБГ гласи, че „Лице от български произход“ е лице, на което поне единият възходящ е българин. Съдът неправилно цитира законовите разпоредби, като приравнява понятията българин и лице от българска народност. Това не е съвсем коректно. Веднага след това следва изводът, че български гражданин не е равнозначно на българин. Това твърдение вероятно е вярно, но в никакъв случай не се обуславя от конкретния извод на съда.

извод №1: български гражданинбългарин*

*Горното твърдение следва да се приема под условие, тъй като по никакъв начин не е обусловено от конкретните изводи на съда.

Български гражданин или лице от български произход

Твърдението на жалбоподателя, че лице от български произход е лице, което е български гражданин, води до правно неприемливо заключение, че всяко лице, което е български гражданин, е лице от български произход. Български гражданин може да е лице, което няма български произход, както и не всяко лице с български произход, има българско гражданство.

из мотивите на съда

Тук сме съгласни с изводите на съда. Български гражданин, който е натурализиран може да не е лице от български произход. Това следва от дефиницията на „български произход“ по чл. 2, т. 1. от ДР на ЗБГ – „Лице от български произход“ е лице, на което поне единият възходящ е българин. Макар все още да не сме определили какво точно е българин, вероятно е нито един от родителите на натурализирания български гражданин да няма нищо общо с България (най-общо казано). Поради това, най-вероятно родителят няма да изпълнява дефиницията „българин“ и съответно низходящият няма как да бъде лице от български произход.

Обратното също е вярно. Лице от български произход, което има родител – българин, може да няма българско гражданство. Следва да отбележим, че лице което има родител – български гражданин, се счита за български гражданин по силата на Конституцията:

Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин…

чл. 25, ал. 1 от Конституцията

извод №2: български гражданинлице от български произход

Тоталното объркване относно института на българското гражданство и произход

От тук нататък, съдът прави изводи, които ни озадачават:

Лица от български произход или българи са лицата, които имат съзнание за принадлежност към исторически обособилата се на територията на страната група с общ език, обща история, обичаи, именни и културни традиции.

из мотивите на съда

Най-напред, от формулировката не е ясно дали съдът слага равенство между понятията българин и лице от български произход. Но най-вече изводът на съда кои са българи и/или лица от български произход противоречи на разпоредбата на ЗБГ. Според закона, лице от български произход е лице, на което поне единият възходящ е българин. Законът не казва нищо за принадлежности, език, история и т.н. Такива определения са налични в закона за българите, живеещи извън България, но те са ирелевантни по отношение на придобиването на българско гражданство. Лицето от български произход има задължително родител – българин. А що е това българин, предстои да се опитаме да изясним.

извод №3: лице от български произход = лице, което има родител българин

И тук идваме до същността на проблема или какво е това „българин“, съгласно българското законодателство. Ако дадем отговор на този въпрос ще стане пределно ясно и кой е лице от български произход (низходящ на българин).

Становище на съдията Тодор Тодоров относно лице от български произход, българин и български гражданин

По-нататък старозагорският съд прави допълнителни изводи относно това какво е „български гражданин“ и „лице от български произход“, като се обосновава със становището на съдията Тодор Тодоров по конституционно дело № 13/ 1996 г. Обаче, дали 25 години след това становище, то все още е актуално?

Конституцията ясно разграничава две понятия – „лице от български произход“ (българин) – чл.25, ал.2 и „български гражданин“ – чл.25, ал.1.

из становище на съдията Тодор Тодоров

Тук съдия Тодоров приравнява понятията лице от български произход и българин. Но правилно ли е това? В съвременната редакция на ЗБГ от 1999г. (т.е. по-късно от становището на съдия Тодоров от 1996г.) е записано, че Лице от български произход е лице, на което поне единият възходящ е българин. Т.е. съвременната норма на закона недвусмислено постановява, че лице от български произход и българин би трябвало да са две различни понятия. Ако ли не, по аналогия с чл.25, ал.1 от Конституцията, нормата на ЗБГ трябваше да гласи, че Лице от български произход е лице, на което поне единият възходящ е от български произход. В случая обаче, законодателят е въвел нов термин – българин.

Българин – етническо, а не юридическо понятие

По-нататък, в становището на съдия Тодоров отново се слага равенство между българин и лице от български произход, което според нас е необосновано, особено при съвременния прочит на законодателството.

Българинът е лице, което по своя произход (от майката или бащата) е с българска кръв. Българинът не е задължително български гражданин . Той може да бъде молдовски, унгарски или германски гражданин, но това не го прави по-малко българин от българските граждани. Понятието „българин“ е етническо, а не юридическо. Единствената привилегия, която Конституцията създава за българите, е възможността да придобиват българско гражданство по облекчен ред, ако вече нямат такова – чл.25, ал.2 от Конституцията.

из становище на съдията Тодор Тодоров

Съдия Тодоров смята, че правата на българите са уредени в чл.25, ал.2 от Конституцията, която обаче урежда правата на лицата от български произход, а не на българите. С други думи той отново подчертава идентичността на тези два термина, които обаче имат съвсем различно значение в съвременното законодателство (ЗБГ). Фактът, че разпоредбите на ЗБГ не са обявени за противоконституционни вече повече от 20 години, предполага, че наистина българин не е еднозначно на лице от български произход.

От друга гледна точка, според съдия Тодоров, българинът следва да е с „българска кръв“. Ако приемем стандартната формулировка на правилото jus sanguinis, т.е. че детето придобива гражданството на родителя, чиято кръв носи, то тогава би следвало българин да е еднозначно на български гражданин. Това обаче, както видяхме по-горе, не кореспондира нито с нормите на българското законодателство, нито със становището на съдия Тодоров.

Български гражданин по рождение

Български гражданин по рождение по смисъла на чл.93, ал.2 от Конституцията може да бъде само лице, което в момента на раждането си по действащото към този момент българско законодателство придобива българско гражданство по произход или по месторождение.

Решение № 12 от 23 юли 1996 г. по к.д. № 13/96 г. за тълкуване на разпоредбата на чл.93, ал.2 от Конституцията на Република България

Съгласно решението на КС, майката на Антон е български гражданин по рождение, която е загубила българското си гражданство. Е ли тя лице от български произход? Е ли българка? Може ли български гражданин по рождение някога, теоретично, да престане да бъде българин (да загуби българското си гражданство разбира се може)? Това са все въпроси, по които тепърва ще се създава съдебната практика.

23 коментара


 1. Здравейте. Моля, кажете ми, дядо ми е живял в България до 1929 г. Нямам никакви негови документи. Знам само името и фамилията му. Възможно ли е да се намери информация за това в архивите ..?

  1. Author

   Здравейте,
   Възможно е, но не очаквайте да е лесно.
   Пишете ни ако ви е нужна помощ.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Добър ден. Да, имам нужда от помощ с този проблем. Някой говори ли руски във вашата компания? Искам да се обадя и да поговорим подробно за моя проблем.

    1. Author

     Здравейте,
     Можете да се обадите в офисите ни и да помолите да ви свържат с руско езичен консултант.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu

 2. Здравейте!
  Баща ми е българин(роден е в България) от майка и баща българи, но е политически беглег през 70те години, повече от 50 години живее като канадски гражданин в Канада (за да получи канадско гражданство се отказва от българското). Към момента е със скоростна левкимия и желанието му е да умре и да бъде погребан в родна България. Дълги ли са сроковете за получаване на гражданство по произход? И мога ли аз като негова дъщеря да го представлявам, за да се задейства процедурата?

  1. Author

   Здравейте,
   Искрено съжаляваме за баща ви. Гражданство по произход едва ли ще може да получи за по-малко от 6 месеца, в най-оптимистичния сценарий. Ако все пак желаете да опитате и това е наистина важно за баща ви, ни пишете, можем да опитаме да съкратим срока.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 3. Здравейте. Баща ми е български гражданин, роден в България. Аз съм родена в Молдова, децата и съпругът ми също, но имат българско гражданство.Как мога да получа гражданство?

  1. Author

   Здравейте,
   На какво основание децата ви и съпругът ви са с българско гражданство? Вие при раждането си само молдовско гражданство ли сте придобили?
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Роден съм в Молдова, гражданин на Молдова. Баща ми е българин, роден там.Съпругът ми е българин от Молдова, който получи гражданство преди брака ни. Бракът ни в България е регистриран вече 9 години. Децата след раждането си имат български акт за раждане, следователно вече с гражданство. Роден съм в Молдова. Децата и съпругът са регистрирани в България с баща ми в къщата.

    1. Author

     Здравейте,
     Очевидно е, че имате право да получите българско гражданство след като баща ви е българин. За съжаление попадате точно в хипотезата на проблема, описан в статията ни. Съветваме ви, ако желаете да получите гражданство възможно най-скоро, да се свържете с офисите ни за съдействие.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu

 4. Здравейте, мъжът ми е роден в Русия притежава руско гражданство, майка му е рускиня, но баща му е българин и съответно той пребивава в България с постоянно разрешително за пребиваване и адрес от повече от 20 години. Възможно ли е да вземе гражданство по произход?

  1. Author

   Здравейте,
   Възможно е, да. Но се пригответе за борба с огромната бюрократична машина, която в момента има особено отношение към гражданите на определени страни.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

 5. Здравейте,

  Съпругът ми не е роден в България, но има родител от български произход и е регистриран в България преди 38 години, и съответно притежава валидни ЕГН и Акт за Раждане,. Той никога не е живял в България и бихме искали да знаем дали трябва да издадем удостоверение за установяване на българско гражданство от Министерството на Правосъдието?

  Благодаря Ви предварително

  1. Author

   Здравейте,
   1. На какво основание смятате, че родителят има български произход?
   2. Като какъв е регистриран в България преди 38 години?
   3. Какво е гражданството на съпруга ви и на родителя му (който има български произход)?
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

   1. Здравейте,

    1. Бащата е българин – роден, живял и починал в България.
    2. Регистриран е като е дете, родено в Одеса с баща българин и майка украинка
    3. На акта за раждане пише гражданство “България” Освен това притежава и американско гражданство

    Преди 5 години от българска община ни казаха, че трябва да пуснем такава справка за установяване на гражданство, защото те не били сигурни дали той има още това гражданство . Процедурата отнема месец и поради липса на време не успяхме да я задействаме на място.
    При контакт за помощ и проверка от Българско консулство в САЩ казват, че не ни трябва такава справка и че съответната община няма никаква причина да иска тази справка. От Българското консулство ми дават един и същ отговор преди 5 години и сега.

    С една дума, незнаем трябва ли или не да се прави тази справка за установяване на гражданството.

    Благодаря Ви предварително

    1. Author

     Здравейте,
     Казусът ви изисква правен анализ на ситуацията, който анализ няма как да бъде извършен в рамките на безплатен отговор в този форум. Възможно е съпругът ви към момента и да не е български гражданин, което трябва да се провери надлежно. Препоръчваме ви да си запишете час за консултация (може да е онлайн) или да се обърнете към други специалисти в областта.
     Поздрави,
     Posolstvo.eu


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *