Честито!

С растежа на икономиката, гладът за квалифицирани кадри нараства. Така и интересът към привличането на служители от трети страни за упражняване на висококвалифицирана заетост чрез разрешението за пребиваване и работа типСиня карта на Европейския съюз”.

Вие сте специалист от трета страна и Ви е издадена „Синя карта“. Сега ще пребивавате в България за близкото бъдеще, но семейството Ви все още се намира в страната по произход. Могат ли те да Ви придружат? Отговорът е „Да“, но какви са условията?

Какво казва законът?

Чл. 33о от ЗЧРБ дава възможност на членовете на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“ да получат разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на „Синята карта“. За издаване на разрешение за пребиваване на членовете на семейството трябва да бъдат изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2, които са да имат осигурено жилище, да са здравно осигурени и да имат достатъчни средства за издръжка.  Редът за кандидатстване започва с процедурата по „събиране на семейството“, която е уредена в ППЗЧРБ.

Първата стъпка е най-трудна!

Процедурата „събиране на семейство“ започва, когато пребиваващият гражданин на трета страна кандидатства в дирекция „Миграция“ за разрешение, с което след това членовете на семейството могат да кандидатстват за виза по облекчена процедура и накрая да получат разрешение за пребиваване за самите тях. При първоначалното кандидатстване за разрешение се прилагат най-много документи, поради което следващите стъпки протичат по-лесно. Обърнете внимание кой може да кандидатства за подобно разрешение:

За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 22, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4, чл. 33о, ал. 1 и 2 и чл. 33р, ал. 1 от ЗЧРБ с цел събиране на семейството чужденецът с разрешено пребиваване не по-малко от една година на територията на Република България подава в дирекция „Миграция“ или ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага…

чл. 12 ППЗЧРБ

Така записано, правилникът не позволява притежател на „Синя карта“ да се събере със семейството си, ако разрешението му е за срок по-малък от година. Какво се прави ако пребиваването е повече от една година? А ако е по-малко, какво? Каква е процедурата? Имайте предвид, че правилникът не може да създава ограничения в закона. В закона не се говори за повече или по-малко от една година.

Членовете на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“ могат да получат разрешение за продължително пребиваване…

чл. 33о ЗЧРБ

Когато срокът на трудовия договор е по-кратък от 24 месеца, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца, но за максимален срок от 24 месеца. След промените през 2023 г. в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, минималният срок на трудовия договор е съкратен от 12 на 6 месеца. Следователно, най-краткият срок на разрешението е 9 месеца или с други думи под 1 година.

Може ли да се приеме, че има противоречие?

Щом липсва изискване продължителността на пребиваването да е поне една година, което да е изрично посочено в ЗЧРБ, то подобно изискване в правилника, ще противоречи на по-горен нормaтивен акт. Ето и каква е съдебната практика:

В повечето случаи когато съдът приема, че съществува противоречие, то е защото в единия акт има изброяване на правомощия, изисквания и т.н., които са ясно обособени. Пример е делото на Акил Сарвар. В това дело става ясно, че законът изисква 5 години непрекъснато пребиваване, но в разпоредба на ППЗЧРБ е посочено, че се изискват 5 години непрекъснато и законно пребиваване. Следователно за Акил Сарвар законът изисква престоят да е само непрекъснат. Същевременно в допълнителните разпоредби на правилника е записано, че се престоят следва да е и законен. Тоест тук има противоречие, защото при тълкуване на закона става ясно, че не пребиваването трябва да е непрекъснато.

В нашия случай законна дава общо определение за събиране на семейство, но не посочва какво е необходимо. Още повече препраща към правилника за реда на процедурата. 

(1) … За издаване на разрешение за пребиваване на членовете на семейството трябва да бъдат изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2.
(2)Когато семейството на притежателя на „Синя карта на ЕС“ не се е събрало в първата държава членка, се прилага процедурата по събиране на семейство, определена с правилника за прилагане на закона.

чл. 33о ЗЧРБ

Законът все пак посочва, че лицето член на семейството трябва да отговаря на условията в чл. 24(2), които са: осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка и свидетелство за съдимост. Тоест имаме някакво изброяване на условия. Въпросът е дали може да се приеме, че е изчерпателно, за да има противоречие в правилника? 

Според § 1а ЗЧРБ „събиране на семейство“ е влизане и пребиваване в държава членка на членове на семейството на чужденец, пребиваващ законно в тази държава членка, с цел да съхрани единството на семейството, независимо дали семейните връзки са възникнали преди или след влизането на това лице.

Законът за чужденците в Република България не съдържа други разпоредби досежно упражняването на правото на събиране на семейството от граждани на трети държави.

Хронологическа последователност на разпоредбите

С ДВ. бр. 8 от 2023 г. е съкратен минималният срок на трудовия договор, което води до по-краткия минимален срок на самото разрешение. Преди тази промяна валидността на „Синята карта“ не е могла да бъде под 1 година. Така не е имало потенциална колизия с ППЗЧРБ. Често законите се изменят и допълват, но подзаконовите нормативни актове изостават.

По тези съображения, ако се стигне до отказ, този недоизясненост може да се използва при съдебното му оспорване. 

Каква ще е процедурата ако пребиваването няма да е една година?

Тогава зависи, дали то може да се поднови. В чл. 33к, ал. 2 се посочва, че синя карта може да се подновява, ако условията за откриването и важат. Тоест, може да се провери, защо картата е с валиден срок под година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *