Вече сме сигнализирали за дискриминационното законодателство, по отношение на гражданите на трети страни, членове на семейството на български граждани, които желаят да се установят в България спрямо гражданите на трети страни, членове на семейството на български граждани, които желаят да се установят в България – за повече информация ТУК.

За съжаление, дори в условията на извънредна обстановка, българският законодател поставя гражданите на трети страни, членове на семейство на български граждани, в по-неблагоприятно положение от гражданите на трети страни членове на семейство на граждани на ЕС.

Къде е обективирана дискриминационната разпоредба?

Българският законодател е предвидил удължаване на разрешенията за пребиваване в пар. 10  от ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ, съгласно законовата разпоредба, удължаване документите за пребиваване по чл. 59, ал. 3 от ЗБЛД, издавани на членовете на семейства на граждани на Европейския съюз, на членовете на семейства на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване, и на документите, издавани съгласно чл. 59, ал. 4 от същия закон на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаване документите се смятат за валидни документи за пребиваване само на територията на Република България и удостоверяват само правото на пребиваване. По искане на лицето нов документ за пребиваване може да бъде издаден и преди изтичането на удължения 6-месечен срок. Таково удължаване обаче не е предвидено за членовете на семейства на български граждани.

Към настоящия момент…

На 17.11.2020 г., законодателят е „поправил“ проявената дискриминация. Към настоящия момент съществува разпоредбата на чл. 24, ал. 13 ЗЧРБ, съгласно която „чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича по време на обявено извънредно положение или в срок до 9 месеца след отмяната на извънредното положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в срок до 9 месеца след отмяната на извънредното положение, като този срок не се смята за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Продължително пребиваващ чужденец, на когото разрешеното продължително пребиваване изтича по време на обявено извънредно положение или в срок до 9 месеца след отмяната на обявено извънредно положение, може да влезе на територията на Република България без наличие на виза за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 1 до 9 месеца след отмяната на извънредното положение“, това обаче законодателно решение е обнародвано в ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020 г., и същото не е било регламентирано първоначално.

Обезщетение за вреди

Ако преди влизане в сила на цитираната по-горе разпоредба и във връзка с изтекло/изтичащо продължително пребиваване на гражданин на трета държава, член на семейство на български гражданин, е претърпял вреди, Може да Ви бъде изплатено обезщетение за вреди. Обърнете се към нас, за допълнителни въпроси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *