Съгласно чл. 25, ал. 2 от Конституцията на Република България лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред.

Процедура по получаване на българско гражданство по произход

Проявление на горецитираната конституционна норма е разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за българското гражданство, която предвижда, че лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство по натурализация при облекчени условия. Лице от български произход може да придобие българско гражданство и без да се изисква:

  1. да е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България преди повече от 5 години;
  2. да има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;
  3. да владее български език;
  4. да е освободено от досегашното си гражданство.

Молба за българско гражданство

В производството по придобиване на българско гражданство по натурализация на лице от български произход, наред с всички законоустановени документи за придобиване на българско гражданство се представя и удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. В удостоверението се посочват данните, въз основа на които е установен българският произход. Удостоверението се издава в едномесечен срок.

Какво се случва на практика?

Много често Държавната агенция за българите в чужбина, отказва да издаде документа за български произход. Последното прави невъзможна цялата процедура по кандидатстване и получаване на българско гражданство. Държавният орган издава отказа под формата на Заповед. В нашата практика, често съдържанието й е напълно бланкетно, с мотиви несвързани логически и смислово, без точно, ясно и конкретно посочени правни и фактически основания за издаването.

Вашите права

Заповедта за отказ за издаване на документ за български произход по своята същност е индивидуален административен акт и като такъв подлежи на обжалване.

Обърнете се към нас! Ние можем да Ви съдействаме в цялостната процедура по получаване на българско гражданство по произход.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.