Според официалната статистика за периода от 01 януари до 31 декември 2019 г. вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от президента на Република България правомощия по чл. 98, т. 9 от Конституцията на
Република България, е издал 201 броя укази за промени в българското
гражданство на 9 529 лица. Наред с указите за придобиване и възстановяване,в общия брой, влизат и указите на вицепрезидентът, които водят до загубване на българско гражданство, те са общо 33, а именно:

  • 28 бр. укази за освобождаване от българско гражданство за 209 лица;
  • 5 бр. укази за отмяна на натурализация за 6 лица.

Сега действащият Закон за българското гражданство, сочи загубването на българското гражданство като общо понятие, чийто частни случаи са освобождаване, лишаване от българско гражданство и отмяна на натурализацията. 

Освобождаване от българско гражданство

Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство. Предвидена е и частна хипотеза за освобождаване от българско гражданство на непълнолетни лица. Същата предвижда, че освобождаването на родителите от българско гражданство освобождава от българско гражданство и ненавършилите 14-годишна възраст техни деца само ако е направено искане и за тях. За освобождаване на децата от 14- до 18-годишна възраст се изисква и тяхното съгласие. Изисква се съгласието и на двамата родители, освен ако някой от тях не е лишен от родителски права.

Процедура по освобождаване от българско гражданство

Процедурата по освобождаване започва с молба на лицето, което желае да бъде освободено от българско гражданство. Министърът на правосъдието въз основа на мнението на Съвета по гражданството прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ освобождаване от българско гражданство в срок от 6 месеца от депозиране на молбата. Процедурата завършва с указ.

Отмяна на натурализацията

Натурализация, въз основа на която е придобито българско гражданство, може да бъде отменена, ако лицето:

1. си е послужило с данни или факти, станали основание за придобиване на българско гражданство, за които е установено по съдебен ред, че са неверни;:

2. е укрило данни или факти, които, ако са били известни, биха били основание за отказ за придобиване на българско гражданство;

3.не е поддържало инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство, за поне двегодишен период, считано от датата на натурализацията (в случай на получено гражданство при направени инвестиции);

Отмяната на натурализацията е допустима само до изтичане на 10 години от придобиване на българското гражданство освен в случаите, когато данните и фактите по т. 1 и 2 се отнасят до участие на лицето в тероризъм, и при условие че лицето не остава без гражданство.

Процедура по отмяна на натурализацията.

Отмяната може да стане по предложение на главния прокурор или на министъра на правосъдието. Министърът на правосъдието въз основа на мнението на Съвета по гражданството прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ за отмяна на натурализация в срок от 3 месеца. Процедурата приключва с издаване на указ.

Лишаване от българско гражданство

Лице, което е придобило българско гражданство по натурализация, може да бъде лишено от него, ако е осъдено с влязла в сила присъда за тежко престъпление против републиката, при условие че се намира в чужбина и не остава без гражданство. Лишаването от гражданство на единия съпруг не променя гражданството на другия съпруг и на децата.

Процедура по лишаване от българско гражданство

Лишаването от българско гражданство може да стане по предложение на главния прокурор или на министъра на правосъдието. Министърът на правосъдието въз основа на мнението на Съвета по гражданството прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ лишаване от българско гражданство в 3-месечен срок. Процедурата завършва с указ.

Вашите права при загубване на българско гражданство

На практика, всеки от частните случаи на загубване на българско гражданство завършва с указ. Този указ, както посочихме и в началото, се издава от вицепрезидентът на Република България в условията на възлагане на упражняването на това правомощие от президента на Република България. Този акт не подлежи на обжалване по реда на АПК, тъй като разпоредбите на кодекса не се прилагат за актовете на Народното събрание и на Президента на Републиката. По аргумент от посочената разпоредба е недопустимо и съдебното оспорване на указа по реда на АПК, по силата на който е отменена натурализация.

В случай, че сте били освободени от българското си гражданство, Вие имате законовата възможност да го възстановите при определени условия. Повече за възстановяването на гражданството може да прочетете ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.