Съгласно българското законодателство чужденец, съпруг на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход. След като получи исканата виза чужденецът може да дойде в Република България и може да кандидатства за продължително пребиваване. В случай, че пребивава на територията на Република България пет години, притежавайки разрешение за продължително пребиваване, чужденецът може да кандидатства за постоянно пребиваване. След пет години с постоянно пребиваване чужденецът може да придобие и българско гражданство.

Съгласно съдебната практика на ЕСПЧ при известни обстоятелства
държавите следва да разрешат влизането на лице, когато това е предпоставка за упражняване от негова страна на известни права по Конвенцията, по-специално на правото на зачитане на семейния живот.

Възможни усложнения във връзка с кандидатстване за виза тип „Д“ и нашето решение

В случай, че съпругът/съпругата Ви е чужденец и се намира в страната си на произход или на територията на трета държава, за да влезе законно на територията на Република България и за да може да кандидатства за продължително пребиваване, следва да получи виза тип „Д“. Богатата ни практиката показва, че в редица случаи чужденците още на този етап биват възпрепятствани да дойдат и да останат при съпруга/съпругата си в Република България, тъй като българските консули често постановяват откази за издаване на виза тип „Д“, които в повечето случаи са изцяло безмотивни и незаконосъобразни.

Нашето решение

Съветваме Ви още на тази първа стъпка да използвате услугите на POSOLSTVO.EU., с цел да се избегне евентуален отказ. POSOLSTVO.EU е тясно специализирано по миграционните въпроси. POSOLSTVO.EU оказва пълно, компетентно и своевременно съдействие във връзка с изготвяне и подаване на документи за кандидатстване за виза тип „Д“.

Възможни усложнения във връзка с постановен незаконосъобразен отказ за издаване на виза тип „Д“

Отказите за издаване на виза тип „Д“ представляват административен акт. Същите подлежат на обжалване, това може да стане в 14-дневен срок.

НАШЕТО РЕШЕНИЕ

Обжалването на отказ за издаване на виза тип „Д“ се прави пред Съд в Република България. Жалбоподател може да бъде единствено чуждестранния гражданин, на когото е отказана виза. POSOLSTVO.EU може да подаде жалба от името на чужденеца, без същият да трябва да идва в Република България. Упълномощаването можем да направим и дистанционно. Производството е двуинстанционно.

Възможни усложнения във връзка неизпълнение на съдебно решение за отмяна на постановен отказ за издаване на виза тип „Д“

В практиката на POSOLSTVO.EU , с нас са се свързвали клиенти, които въпреки че имат Съдебно решение, с което Съдът е отменил отказ за издаване на виза тип „Д“ и това решение е влязло в сила, на чужденецът не е издадена исканата виза. Това е така, тъй като Съдът не е компетентен да издаде исканата виза. Съдът може само да даде указания на решаващите органи. Оттук идва и още една трудна задача – решаващите органи да бъдат сезирани и да им бъде обяснено защо трябва да издадат исканата виза.

Нашето решение

Често в богатата практика на POSOLSTVO.EU, по повод такива казуси на наши клиенти се е налагало да „разясняваме“ на административните органи точното приложение на закона, да сезираме Омбудсмана на Република България, Европейският омбудсман, да отправяме преюдициални запитвания и т.н. Единствената ни цел винаги е била чужденецът да може да дойде в страната ни и то възможно най-скоро, защото вярваме, че семейството е висша ценност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *