На 29 март 2017 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия информира Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз. На 31 януари 2020 г. членството на страната в Европейския съюз приключи.

Последици от оттеглянето

Обединеното кралство престава да бъде държава-членка

Обединеното кралство се превръща в трета страна за ЕС.

Обединеното кралство продължава да е обвързано с право на ЕС

Страната продължава да е обвързана с правото на Европейския съюз до края на преходния период. Последният започва да тече на 1 февруари 2020 г. и трябва да приключи на 31 декември 2020 г., но може да бъде удължен с още две години. Удължаването може да стане само след постигане на съгласие между Великобритания и ЕС.

Придобиване на българско гражданство от гражданите на Обединеното кралство

Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство не съдържа правила за уреждане на въпросите, които се отнасят до придобиване и освобождаване от гражданство, като уреждането им е оставено в компетентността на отделните държави.

Придобиване на българско гражданство по натурализация от граждани на Обединеното кралство

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за българското гражданство, лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация отговаря на определени условия.

Едно от тези условия е да е освободено от досегашното си гражданство или да бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.

В следващата алинея на същия член са изброени лицата, за които не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им гражданство, като между тях са посочени гражданите на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

След оттеглянето си от ЕС, Обединеното кралство вече не попада в изключенията, а неговите граждани, които желаят да кандидатстват за българско гражданство по натурализация ще следва да се откажат от британското си гражданство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.