С настоящата статия ще се опитаме да отговорим на въпроса – в какво се изразява принципът „висшият интерес на детето“ в контекста на миграционното ни законодателство?

Законова уредба

Конвенцията на ООН за правата на детето

Принципът „висшият интерес на детето“ е уреден в Конвенцията на ООН за правата на детето, която е от основополагащо естество. Тя е част от наднационалното законодателство и всички публични органи следва да му отдават първостепенно значение, когато предприемат мерки, свързани с деца, а именно принципа за „висшия интерес на детето“.

Директива 2011/95/ЕС

По отношение на принципа „висшия интерес на детето“ следва да се има предвид тълкуването, направено в съображение 18 от Директива 2011/95/ЕС относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила.

Директива 2013/33/ЕС

Директива 2013/33/ЕС, в съображение 9 се прогласява, че държавите членки следва да гарантират пълно спазване на принципа на висшия интерес на детето и на единството на семейството в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз. Разпоредбата на чл. 23 гласи, че висшият интерес на детето представлява първостепенен аргумент за държавите членки при прилагането на разпоредбите на настоящата директива, които се отнасят до ненавършили пълнолетие. Държавите членки гарантират стандарт на живот, подходящ за физическото, умственото, духовното, моралното и социалното развитие на ненавършилите пълнолетие.

Тълкуване на принципа „висшия интерес на детето“

За съблюдаване на принципа „висшия интерес на детето“, държавите-членки следва да обръщат особено внимание на:

  • целостта на семейството;
  • благоденствието и социалното развитие на непълнолетното лице;
  • на съображения, свързани със сигурността и безопасността,
  • мнението на непълнолетното лице, в зависимост от неговата възраст или степен на зрялост.

Нашите изводи

Този принцип следва да се съблюдава, както при узаконяване престоя на чуждестранен гражданин – малолетен или непълнолетен, така и при узаконяване престоя на някой от родителите му в страната. Висшият интерес на детето следва да бъде отчитан при процедура за отнемане на пребиваване или международна закрила/хуманитарна закрила, както по отношение на непълнолетно дете, така и по отношение на родителите му.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *