В определени случай може да бъде отказана възможността за влизане на територията на Република България на гражданин на ЕС. Разбира се, това следва да е по повод основателна причина. Какви могат да бъдат причините ще разгледаме подробно в настоящата статия.

Как може да бъде отказано влизане в страната на гражданин на ЕС?

Когато при гранична проверка се установи неизпълнение на някое от условията за влизане или наличието на забрана за влизане на чужденец в Република България, граничният полицай съставя „Единен стандартен формуляр за отказ за влизане в страната“ по образец, копие от който се съхранява на ГКПП, и обработва документите на чужденеца в съответствие с взетото решение за отказ за влизане.

Поради какви причини може да бъде издаден такъв отказ?

Влизане в Република България може да бъде отказано на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, на член на семейството на гражданин на Конфедерация Швейцария, на член на семейството на гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, който не е гражданин на Европейския съюз, на Конфедерация Швейцария или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в случаите, когато за лицето има подаден сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане и след консултиране с държавата членка, подала сигнала, когато бъде потвърдено, че лицето създава сериозна заплаха за националната сигурност или за него има данни, че извършва действия против националната сигурност или обществения ред.

На следващо място и съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗЧРБ, се отказва издаване на виза или влизане в страната на чужденец, когато: т. 14 – е включен в информационния масив на нежеланите за страната чужденци по чл. 21а, ал. 1 от същия закон.

Задължително ли е отказа да се предхожда от ПАМ?

Да, отказа следва да се предхожда от Заповед за налагане на Предварителна административна мярка „Забрана за влизане“. Не е нужно обаче същата да е връчена на лицето и да е влязла в сила. Доколкото тази заповед подлежи на предварително изпълнение, органите на граничен контрол са длъжни да се съобразят с нея и да не допуснат влизането на чужденец с наложена ПАМ. В случая при издаване на отказ за влизане в страната, административният орган действа в условията на обвързана компетентност и наличието на условията по цитираната правна норма задължително предпоставя постановяването на такъв отказ, след като по отношение на чужденеца е била издадена заповед за забрана за влизане, макар и не влязла в сила, но подлежаща на предварително изпълнение.

В случай, че считате, че правата Ви са нарушени – обърнете се към нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *