В друга наша статия сме разгледали възможността на чужденец за Работа в България . Ако обаче чужденецът не е преминал през описаната в статията процедура, няма българско гражданство, постоянно пребиваване или продължително пребивава като член на семейство на български гражданин или няма статут на бежанец в България, а оттам и присъщите му права, или не е бил командирован, чужденецът НЯМА право да работи в България.

Наемане на работа на чужденец, който няма право да работи в България

На основание чл. 75а, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) работодател – юридическо лице, за което чужденец предоставя работна сила, без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание. Това означава, че за реализиране на нарушението е необходимо чужденец да предоставя работна сила за съответния работодател, без този работодателят да е поискал разрешение или регистрация за това в Агенцията по заетостта.

Кой осъществява контрола по спазване на законовото задължение?

Съгласно чл. 67, ал. 2 ЗТМТМ специализираната контролна дейност по този закон се осъществява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика.

Как могат контролните органи да установяват съществуващо трудово правоотношение с чужденец?

Наличието на подписан и регистриран трудов договор не е единственото основание за наличие на трудово правоотношение! Липсата на трудов договор, сама по себе си, не може да обоснове неприлагане на санкция за работодателя.

Според чл. 68, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ контролните органи по чл. 67, ал. 2 от закона имат право да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, да изискват от тях да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяваната трудова дейност, включително данни за заплащането на труда, както и основанието за пребиваване на чужденците.

Какво следва да бъде установено при налагане на санкцията?

За осъществяване на нарушението по чл. 75а, ал. 2 от ЗТМТМ е необходимо да се установи престирането на работна сила от чужденец. Съгласно правната теория, „трудовото правоотношение“ е уредено от трудовоправните норми правоотношение. За наличие на трудово правоотношение не е нужно непременно наличие на трудов договор. Трудовите правоотношения се характеризират със своите елементи, уредени в трудовото законодателство – напр. работно време и почивки, отпуски, трудово възнаграждение.

От своя страна с разпоредбата на чл. 405а КТ е дадено правно средство за правилното прилагане на чл. 1, ал. 2 КТ. Тази разпоредба дава възможност на контролните органи да определят дадено правоотношение като трудово. Както е посочено в чл. 405а, ал. 1 КТ съществуването на трудовото правоотношение може да се установява с всички доказателствени средства. Това означава, че контролните органи при проверка дали в предприятието на даден работодател се предоставя работна сила могат да събират всички доказателствени средства.

Обжалване на наказателното постановление

В случай, че Ви бъде връчено наказателно постановление, същото може да бъде обжалвано пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. Нашият екип от специалисти може да Ви предостави пълно съдействие във връзка с разясняване на Вашите права и съдебното обжалване на постановлението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *