Съгласно ЗАКОНА за чужденците в Република България, всеки чужденец е длъжен да напусне страната до изтичане на разрешения срок на пребиваване. В този закон е регламентирано и правилото, че чужденец, който е останал в страната след изтичането на срока за пребиваване се наказва се с глоба от 500 до 5000 лева. Имайте предвид, че ако искате да кандидатствате за продъжително пребиваване или да продължите същото това следва да стане в определен законов срок.

За да се достигне до тази глоба, компетентния орган следва на първо място да изготви Акт за установяване на административно нарушение, който да бъде връчен на лицето, за което се отнася. Лицето има право да подаде възражения. Когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание. Това наказателно постановление подлежи на обжалване пред компетентния съд. В случай, че чужденецът не поднови статута си, същия може да се превърне в Мигрант с нередовен статут и спрямо него да бъде издадено решение за връщане.

Кои са най-честите пороци на наказателните постановления, в нашата практика

Порок в производството по установяване на нарушението

Наказателното постановление може да бъде незаконосъобразно, в случай, че в производството по установяване на административно нарушение са допуснати съществени процесуални нарушения. Сам по себе си такъв порок е основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се разглеждат въпросите по съществото на делото.

Най-често, с оглед практиката ни, такъв порок е неосигуряването на необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите.

Съгласно чл. 5, ал. 4 от КРБ на международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила, са част от вътрешното право на страната. Такава безспорно е Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (наричана ЕКПЧ), като нормите и имат непосредствено действие.

ЕКПЧ  гарантира правото на справедлив съдебен процес. Това включва правото на всяко лице при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него на справедливо и публично гледане на неговото дело. Това следва да стане в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. Правото на справедлив съдебен процес включва и правото на всяко лице, обвинено в криминално престъпление да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и причините за обвинението срещу него на разбираем за него език.

В решение № 1 от 01.03.2012 г. по к. д. № 10/2011 г. на Конституционния съд на Р. България, обнародвано в ДВ бр. 20/09.03.2012 г. се приема, че чл. 6, § 1 и § 3 ЕКПЧОС са пряко приложими и при провеждане на административнонаказателното производство като при разглежданото му на наказаното лице се гарантира правото на справедлив процес, включително правото му да разбере в какво е обвинен и как може да се защити срещу обвинението, когато не владее езика, на който му е отправено. В случай, че тези му права не са обезпечени, то е нарушено неговото основно право по Конвенцията, като порокът следва да се приравни на неизвършване на съответно действие, респ. до незаконосъобразност на издадения санкционен акт.

Административнонаказващият орган съгласно чл. 52, ал. 2 ЗАНН е следвало да върне акта, за да бъде предявен на нарушителя.

Порок в стадия по издаване на наказателно постановление

Практиката ни показва, че най-често такъв порок е липсата на описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават

Надлежното описание на нарушението предполага контролният орган и наказващият такъв да посочат от фактическа страна, че на лицето е бил разрешен съответен срок на пребиваване, в рамките на който същото не е напуснало страната, а е останало на територията на Република България дори и след изтичане на срока за пребиваване.

Ако в наказателното постановление липсват такива фактически твърдения, това води до нарушение на материалния закон, което от своя страна също се явява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление.

В случай, че Ви е връчен Акт за установяване на административно нарушение, Ви съветваме да се обърнете към нас. Ние ще съдействаме с формулирането на възраженията Ви. Ако сте стигне до Наказателно постановление, нашият екип от адвокати, ще Ви съдействат при и съдебното обжалване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *