Събиране на семейства – проявление на основно човешко право

Като основно човешко право, правото на семеен живот е предмет на регламентацията и от правото на Европейския съюз в контекста на упражняване на правото на събиране на семейството от граждани на трети страни, пребиваващи законно на територията на държавите членки – Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22.09.2003 г. относно правото на събиране на семейството (Директива 2003/86). Тъй като правото на семеен живот на гражданите на трети страни е предмет на регламентация на правото на Съюза, то приложение по отношение на това право намира и Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата). Съгласно чл. 7 от Хартата всеки има право на зачитане на неговия семеен живот.

Събиране на семейства – предпоставки:

Чужденец с право на пребиваване в Република България

За да може да се започне процедурата по „събиране на семейства“, важно условие е заявителят да бъде чужденец по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗЧРБ. Същевременно същият следва да бъде гражданин на трета страна според чл. 3, т. 1 от Директива 2008/115 – да няма гражданство на ЕС по чл. 20, ал. 1 от Договора за ЕС и да не се ползва от общностното право на движение по чл. 2, т. 5 от Кодекса на шенгенските граници по Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и Съвета от 15 март 2006 г.

Кумулативно условие е чужденецът да притежава разрешение за продължително или постоянно пребиваване.

Подаване на заявление

Процедурата започва със заявление по образец за събиране на семейството до дирекция „Миграция“ или ОДМВР.

Според текста на  чл. 24, ал.1, т.13 от ЗЧРБ, разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и: са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване – когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство.

Към заявлението следва да се приложат изискуеми от закона документи – повече за документите в наша статия ТУК.

Разглеждане на заявлението

В съответствие с чл. 12, ал. 3 ППЗЧРБ заявлението се разглежда и решава в срок до един месец след съгласуване с ДАНС и МВнР, които предоставят становищата си в срок до 15 дни. Задължителен етап от производството по чл. 12 ППЗЧРБ е съгласуване и с двата органа.

Издаване на виза

Възможността за жалбоподателя да получи право на продължително пребиваване по  чл. 24, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ или на постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЧРБ като член на семейството на чужденец, притежаващ такова разрешение, не изключва изискването апликантът да притежава виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ – виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни,

По силата на чл. 8, ал. 4 ЗЧРБ и чл. 12, ал. 8 ППЗЧРБ положителното решение по заявлението за събиране на семейството е основание на чужденеца – член на семейството, да бъде издадена виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ по облекчена процедура.

Събиране на семейства – възможности:

Възможност член на семейството на постоянно/продължително пребиваващ чужденец да влезе в България

Както посочихме, когато се изпълни горната процедура чужденецът, член на семейство на български гражданин ще може да влезе в страната, след като получи виза тип „Д“ по облекчена процедура. Разбира се, това е само възможност. Чужденецът може да получи виза тип „Д“ и по общата процедура.

Възможност на член на семейството на постоянно/продължително пребиваващ чужденец да остане в България

Както посочихме по-горе, законът на България допуска възможност за предоставяне на продължително пребиваване на член на семейството на постоянно/продължително пребиваващ чужденец.

Възможност на чужденец, член на семейството на чужденец, който притежава право на пребиваване в България законно да работи в България

Няма законова забрана на чужденец, който е получил право на пребиваване да не може да престира труд в България.

Събиране на семейства – възможни усложнения

Усложнения във връзка с етапите и изискуемите документи

Ако сте изчели всичко по-горе, със сигурност Ви е станало ясно, че процедурата „Събиране на семейства“ е сложна. Процедурата предполага изготвяне на пълен набор от документи, както на етап „Виза“, така и на етап „Продължително пребиваване“. Съветваме Ви да потърсите специалист в областта, който да е запознат отлично с последователността на етапите и нужните документи за процедурата. Дори на началния етап, преди да предприемете каквото и да е действие Ви съветваме да се консултирате със специалист в областта. Нашият екип е тясно специализиран по въпросите за събиране на семейства.

Отказ за издаване на виза тип „Д“

Ако при Вас е налице такъв тип усложнение, Ви съветваме да се обърнете възможно най-бързо към нас. Отказите подлежат на съдебно обжалване, но сроковете са кратки.

Отказ за издаване разрешение за продължително пребиваване

Ако при Вас е налице такъв тип усложнение, Ви съветваме да се обърнете възможно най-бързо към нас. Отказите подлежат на съдебно обжалване, но сроковете са кратки.

2 коментара

 1. Добер ден на мъжа ми бе отказана виза д

  1. Здравейте,
   Съжаляваме, че се е стигнало до отказ. Ако искате да обжалвате ни пишете или се обадете в офисите ни.
   Поздрави,
   Posolstvo.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *