… освен ако гражданинът на ЕС е българин!

Лесно или трудно е двама влюбени – българка и индиец, които са сключили брак, да се установят законно в България? Колко голяма може да е разликата, ако желаещите да се установят в страната ни са женени, но жената е испанка, а мъжът ѝ индиец? Противно на всякаква житейска и правна логика в пъти по-трудна е първата хипотеза!

Настоящата статия цели да хвърли светлина върху тези въпроси, като анализира и съпостави двете хипотези.

Каква е процедурата за получаване на пребиваване в страната ни на член на семейството на гражданин на ЕС?

Тази първа хипотеза намира приложение в случаите, когато гражданин на държава-членка (но не и български гражданин!), който е сключил брак с гражданин на трета държава и съпругът/ата му, решават да узаконят престоя си в България. Например, испанката и съпругът ѝ индиец от горната хипотеза.

Приложим закон

В тази хипотеза следва да се приложи ЗАКОНА ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА .

Стъпки

Получаване на удостоверение за продължително пребиваване в България на гражданина на ЕС

За да получи такова удостоверение, гражданинът на ЕС следва да отговоря на едно от следните условия:

1. работник е или е самостоятелно заето лице в Република България;

2. притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството му, без да са в тежест на системата за социално подпомагане;

3. записан е в учебно заведение за обучение, включително и професионално обучение, и отговаря на условията по т. 2.

Получаване на удостоверение за продължително пребиваване в България на гражданина на третата страна, съпруг на гражданина на ЕС

Удостоверението за продължително пребиваване се издава и на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който представи:

1. лична карта или паспорт;

2. документ, който удостоверява, че е член на семейството или е във фактическо съжителство с гражданина на Европейския съюз.

Срокът за разглеждане на документите е кратък – до 24 ч. след подаване на заявлението.

А ако гражданинът на ЕС е българин и иска да се установи в България, заедно със своя законен съпруг/а, гражданин на трета страна?

Това е втората хипотеза в статията. Същата намира приложение в случаите, когато български гражданин и съпругът му – гражданин на трета държава, решават да пребивават заедно в България, а това налага узаконяване престоя на чужденеца. Например, българката и съпругът ѝ индиец от хипотезата в началото на статията.

За съжаление тук е налице огромен правен абсурд. Процедурата е изключително сложна и дълга. Дори опитите на съпруг на български гражданин да влезе в страната ни могат да бъдат времеемки и трудни. Повече за това ТУК. След като влязат в България, гражданите на трети страни, условно могат да кандидатстват за продължително пребиваване, но и тази процедура не е улеснена. Имайте предвид и че същата е обвързана със срок. За съжаление процедурите изискват много документи и нерви.

Повече информация за втората хипотеза може да намерите и в нашата статия – Брак в България.

Приложим закон

ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАШАТА ПОЗИЦИЯ

Предвид, че дружеството ни е тясно специализирано в съдействие и предоставяне на консултантски услуги по миграционни въпроси, с нас се свързват български граждани, чиито съпрузи – чуждестранни граждани, са възпрепятствани да влязат на територията на страната ни или са принудени да напуснат пределите ѝ, по повод административни актове, издадени въз основа на ЗЧРБ и ППЗЧРБ. В същото време ако се върнем в първата хипотеза на статията, гражданин на ЕС, който се е установил в България, не би имал същите проблеми да се установи на територията на страната ни със своя съпруг – гражданин на трета страна, тъй като за него ще се приложи друг закон и съответно улеснена процедура.

За съжаление, приложимото българско законодателство, накърнява едни от най-важните общочовешки права, признати и гарантирани от правото на Европейския съюз право на българите, а именно правото на семеен живот.

Строгостта и бюрократизма на българският закон буквално принуждават българските граждани да напуснат собствената си държава, ако решат да изберат да бъдат с любимия човек – чуждестранен гражданин. Съветваме Ви да не прибягвате до тази крайна мярка – използвайте нашите услуги! Ние ще улесним възможно най-много процедурата.

Ние вярваме, че трябва да се направят законодателни промени и да се улеснят процедурите за членовете на семейството на българските граждани -граждани на трета държава и се приравнят на тези относими за членовете на семейства на европейски граждани -граждани на трета държава, тъй като дискриминацията, която се проявява към момента, няма място в една правова държава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *