интерес на детето картина

С настоящата статия ще се опитаме да отговорим на въпроса – в какво се изразява принципът „висшият интерес на детето“ в контекста на миграционното ни законодателство? Законова уредба Конвенцията на ООН за правата на детето Принципът „висшият интерес на детето“ е уреден в Конвенцията на ООН за правата на детето,Continue Reading

пребиваване на деца в България

По правило, съгласно действащото законодателство Право на пребиваване на деца (до 18-годишна възраст) чужденци в Република България се предоставя след общо съгласие на родителите. Разбира се с оглед висшия интерес на детето. Настоящата статия има за цел да даде яснота по въпроса как може едно дете да кандидатства за пребиваванеContinue Reading

дете пътува съгласие родител

По правило напускането на територията на Република България на малолетни и непълнолетни лица следва да стане след разрешение с нотариална заверка на своите родители. Съгласно действащото законодателство по отношение на непълнолетните може да не се разреши напускане на страната в случай, че нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина иContinue Reading