По правило, съгласно действащото законодателство Право на пребиваване на деца (до 18-годишна възраст) чужденци в Република България се предоставя след общо съгласие на родителите. Разбира се с оглед висшия интерес на детето.

Настоящата статия има за цел да даде яснота по въпроса как може едно дете да кандидатства за пребиваване в Република България, без наличие на съгласие на някой от двамата си родители.

Сезиране на Съда

Когато не е налице общо съгласие на родителите, спорът между тях се решава от районния съд по местопребиваване на детето. В такива случаи липсващото съгласие на родителя може да се замести от акт на съда (акт на спорна администрация).

Производство пред Съда

Заявление

Производството пред съда по започва по заявление (не молба!) на единия от родителите.

Открито заседание

Съдът изслушва другия родител, на съдебното заседание, освен ако не се яви без уважителни причини. Съдът може и по своя инициатива да събира доказателства.

Уведомяване на дирекция „Социално подпомагане“

При всяко производство съдът уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на детето.

Становище на дирекция „Социално подпомагане“

Дирекция „Социално подпомагане“ предоставя становище на съда, което съдържа: преценка на желанията и чувствата на детето; физическите, психическите и емоционалните потребности на детето; опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена; способността на родителите да се грижат за него; последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата; други обстоятелства, имащи отношение към детето.

Решение

Съдът постановява решение, с което замества липсващото съгласие на единия от родителите, или оставя искането без уважение. Съдът може да допусне предварително изпълнение на постановеното решение. В частта, с която е допуснато предварително изпълнение решението има характер на определение, поради което подлежи на обжалване от страните с частна жалба пред Въззивен съд в едноседмичен срок от съобщението. Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му.

След влизане в сила на съдебното решение

След получаване на окончателното решение на съда дирекция „Миграция“, отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции на МВР взимат решение за предоставяне право на пребиваване, като проверяват служебно и другите документи и обстоятелства, свързани с правния статут на детето.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *