Съгласно Закона за българското гражданство (ЗБГ), Гражданство не може да се установява по съдебен ред. За установяване на българско гражданство заинтересованото лице следва да премине през определена законоустановена процедура.

Процедура

Молба

Процедурата започва с молба по образец до Министерството на правосъдието или в дипломатическо или консулско представителство на Република България. Молбата се подава лично от заинтересованото лице. Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или от настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. В случай, че заинтересованото лице е от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.

Приложения

Към молбата се прилагат определени законоустановени приложения, в зависимост от всеки отделен случай.

Интервю

След подаване на документите, с молителя се провежда предварително уговорено интервю. За малолетните интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с непълнолетни те се придружават от родителите или попечителите им.

Удостоверение за българско гражданство

Съгласно чл. 39, ал. 1 ЗБГ по молбата за установяване на българско гражданство на заинтересуваното лице Министерството на правосъдието издава удостоверение за гражданство, в което се посочва дали лицето е или не е български гражданин съгласно регистрите, които се водят в министерството.

Валидност

Срокът на валидност е една година от датата на издаването на удостоверението.

Обжалване пред съд?

За съжаление, НЕ! Могат да бъдат обжалвани само Индивидуални административни актове, които създават или погасяват права. Удостоверението по  чл. 39, ал. 1 ЗБГ не представлява индивидуален административен акт, който създава или погасява права на жалбоподателя, а е документ по смисъла на чл. 21, ал. 3 АПК от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения, тъй като издаденото удостоверение не променя придобитото българско гражданство, а само информира съответните лица какво е гражданството на лицето, вписано в регистрите на населението.

Обжалване по административен ред?

Съдържанието на удостоверителен документ може да бъде оспорен само по административен ред.

Това означава, че е от изключителна важност молбата и приложенията към нея да са били изготвени прецизно. Обърнете се към нас, ние можем да Ви помогнем в цялостната процедура по установяване наличието на българско гражданство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *