Статията има за цел да хвърли светлина по въпроса как може да бъде узаконен престоя в България на нелегален чужденец (гражданин на трета държава) член на семейство на гражданин на ЕС . В статията ще съпоставим процедурата с действащата процедура за получаване пребиваване на незаконно пребиваващ чужденец в България, съпруг на български гражданин. Ще потърсим приликите и различията на двете процедури.

Узаконяване престоя в България на чужденец, член на семейство на гражданин на ЕС

Приложим закон

В тази хипотеза следва да се приложи ЗАКОНА ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА .

Субекти на процедурата

  • „Гражданин на съюза“ – лице, което има гражданство на държава членка. Българските граждани са изключени от приложното поле на приложимия закон.
  • „Член на семейството на гражданин на ЕС“ – съпруг/съпруга, партньор с регистрирано съжителство, партньор, с когото гражданинът на ЕС има трайна връзка, преки наследници, лица на издръжка, преки роднини по възходяща линия, др. роднини, в случаи на сериозни причини.

Процедура

За да узакони престоя си, чужденец, член на семейство на гражданин на ЕС, трябва да подаде заявление за издаване на Карта за продължително пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС. Към заявлението си задължително се представя копие от национален паспорт на чужденеца, както и документи, доказващи, че чужденецът е член на семейство на гражданин на ЕС.

Nota bene: Съгласно практиката на Върховен административен съд – процедурата се прилага, както за гражданите на трети страни, които са влезли в Република България преди гражданина на Съюза, така и ако те са влезли след него.

Nota bene: Процедурата се прилага и независимо от това дали гражданите на трети страни са станали членове на гражданина на Съюза преди или след като са влезли на територията на България.

Срок за подаване на заявлението

Три месеца от датата на влизане на лицето в Република България. По наше мнение срокът е инструктивен.

Срок за разглеждане на заявлението

Карта за продължително пребиваване се издава в срок до три месеца след подаване. Удостоверение, че лицето е подало молба за карта за пребиваване се издава незабавно.

Узаконяване престоя в България на чужденец, член на семейство на българин

Приложим закон

ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Субекти на процедурата

  • „Член на семейството на български гражданин“ – съпруг; низходящи, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак; низходящи, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях; възходящи на българския гражданин или на съпругът му; други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

Процедура

В случай, че чужденецът, който е сключил брак с български гражданин е на територията на Република България, но няма валидна виза тип „Д“, по приложимия български закон, чужденецът НЯМА право да узакони престоя си. Приложените намират обаче и нормите на Европейското право! Ние знаем това, но не и решаващите органи, за които често единственото приложимо право е българският закон. Ако се намирате в тази хипотеза, Моля, свържете се с нас. Имайте предвид, че за разлика от горната хипотеза, тази процедурата е сложна и продължителна, но ние ще я улесним максимално. Може да прочетете повече ТУК.

Срок за подаване на заявлението

Заявлението следва да се подаде не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Република България. Този срок по наше мнение също е инструктивен, но неспазването му може да доведе до налагане на санкции.

Срок за разглеждане на заявлението

Срокът е 14-дневен. При правна и фактическа сложност може да бъде увеличен.

НАШЕТО МНЕНИЕ

Предвид, че дружеството ни е тясно специализирано в предоставяне на консултантски услуги по миграционни въпроси, с нас се свързват български граждани, чиито съпрузи – чуждестранни граждани, са незаконнопребиваващи на територията на страната ни. Обикновено те са се свързвали и с други адвокати, но същите са ги съветвали да не предприемат никакви действия, защото в противен случай чуждестранните граждани ще бъдат принудени да напуснат страната ни по повод административни актове, издадени въз основа на ЗЧРБ и ППЗЧРБ. В такива случай, ние им обясняваме, че за съжаление другите адвокати не са ги излъгали, тъй като по приложимия български закон нещата изглеждат точно по този начин. Това, което им обясняваме обаче, е че приложимо право е и това на Европейския съюз. Последното улеснява изключително много процедурите, но за съжаление те остават времеемки.

В същото време ако се върнем в първата хипотеза на статията, чуждестранен гражданин, член на семейството на гражданин на ЕС, който се е установил в България, не би имал същите проблеми, тъй като за него ще се приложи друг закон и съответно улеснена процедура.

За съжаление, приложимото българско законодателство, накърнява едни от най-важните общочовешки права, признати и гарантирани от правото на Европейския съюз право на българите, а именно правото на семеен живот.

Строгостта и бюрократизма на българският закон буквално принуждават българските граждани да напуснат собствената си държава, ако решат да изберат да бъдат с любимия човек – чуждестранен гражданин. Съветваме Ви да не прибягвате до тази крайна мярка – използвайте нашите услуги! Ние ще улесним възможно най-много процедурата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *