Има ли България нужда от реформа в администрацията и подобряване на правната подготовка на служителите?

Смятаме, че не са много българите, които са доволни от работата на държавната администрация. Но дали задграничните ни представителства (посолства, консулства) не са изключение? Дали служителите ни зад граница не са изворът на професионализъм и правна компетентност, за който българите мечтаят в родината си?

Целта на дипломатическата служба е да защитава правата и интересите на Република България в международните отношения, както и на българските граждани и българските юридически лица в чужбина в съответствие с принципите и нормите на международното право.

чл. 3, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба

прехвърляне на топката
Българските институции трябва да могат да поемат отговорност, а не да си „прехвърлят топката“ и да гледат на другата страна

Кандидатстване за виза Д по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „прехвърляне на топката“ между институциите (недопустимо!)

Нашата героиня Ана Огнянова (вижте цялата и история и защо тя е лице от български произход) решава да кандидатства за виза Д, като лице от български произход. За целта тя подава в българското посолство всички необходими документи, включително удостоверение за раждане, издадено от Столична Община (България).

Искането на посолството, законно или не?

Никулин, учудване

Неочаквано, известно време след като е подала документите си в посолството, Ана Огнянова (името и е променено с цел защита на личните данни) получава обаждане от българското посолство. От посолството изискват тя да представи:

Документ от ИАБЧ, който да доказва българския и произход!

По-долу публикуваме нашия отговор. Сами преценете дали искането на българското посолство е правомерно.

Отговорът ни или защо посолството не смее да поеме отговорност?

ДО: ПОСОЛСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ В ГР. …

Уважаеми госпожи и господа,

Доверителката ми, госпожа Ана Огнянова, чужденка, е родена като българска гражданка в град София през 1946г, видно от удостоверението и за раждане. Когато семейството ѝ напуска територията на България през 1956г., тя губи своето българско гражданство, съгласно действащото към момента законодателство. Съгласно фактическата обстановка, тя изпълва законовата дефиниция на лице от български произход (виж защо).

Доверителката ми е подала заявление в Посолството на Р България за получаване на виза Д по чл. 15, във връзка с чл. 25, ал.1, т.1 от ЗЧРБ.

Преди няколко дена, доверителката ми е получила обаждане от лице, което се е представило за служител на Посолството на Р България. Лицето, от което изхожда обаждането е обяснило на доверителката ми, че е нужно да представи документ от ИАБЧ, който да доказва българския и произход.

Моля да приемете, че действащото законодателство не изисква представянето на такъв документ от доверителката ми. Изискването за представянето на удостоверение за произход от ИАБЧ е незаконосъобразно, но и невъзможно за изпълнение, след като е наличен акт за раждане. Причините за това са следните:

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Р България (ППЗЧРБ)

Съгласно чл. 35, ал. 1 от ППЗЧРБ, „За получаване право на постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 34, ал. 1, т. 1, 2 и 5, нотариално заверена декларация от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване и удостоверение за раждане.“. Доверителка ми е представила всички тези документи.

Съгласно чл. 35, ал. 2 от ППЗЧРБ, „В случаите, когато е невъзможно представянето на удостоверение за раждане, ДМ – МВР, и отдел/сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР прилагат служебна справка относно българския произход на чужденеца, ако информацията е отразена в електронна система, поддържана от Изпълнителната агенция за българите в чужбина. До осигуряването на техническа възможност за достъп до системата чужденецът представя на ДМ – МВР или на отдел/сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР удостоверението за български произход, издадено от Изпълнителната агенция за българите в чужбина.“. Видно от цитираната разпоредба, представянето на удостоверение за български произход се изисква когато за налице кумулативно двете хипотези, а именно:

  1. Невъзможно е представянето на удостоверение за раждане, и;
  2. Не е осигурена техническа възможност за достъп до системата.

Ние няма как да знаем дали техническа възможност е осигурена (т.2), но доверителката ми е представила удостоверение за раждане (т.1), което изключва да и се вменява задължение да представя удостоверение за български произход от ДАБЧ. Още повече, че удостоверението и за раждане е издадено от български орган, което не оставя никакво съмнение относно автентичността му.

Правилника за дейността на Изпълнителна агенция за българите в чужбина по издаване на удостоверения за български произход (ПДИАБЧИУБП)

Горният правен извод е дословно транспониран и в чл. 2 от ПДИАБЧИУБП: «Удостоверение за български произход се издава, когато е невъзможно чужденецът да представи удостоверение за раждане и е невъзможно Дирекция „Миграция“ или съответният отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да приложат служебна справка относно българския произход на чужденеца от информационна система на Държавната агенция за българите в чужбина (Агенцията) в следните производства».

Моля да приемете, че за доверителката ми са налице законовите предпоставки за прилагане на хипотезата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от ППЗЧРБ. Доверителката ми е предоставила българско удостоверение за раждане и изхождайки от следното за нея не се изисква да представи документ от ДАБЧ. Документ от Изпълнителна агенция за българите в чужбина се изисква само за лица, които не са предоставили удостоверение за раждане.

С уважение, Адвокат …

Иска ли България българите да стават повече?

Според нас НЕ. Ние усещаме, че държавата ни не прави достатъчно за да даде възможност на чужденци, българи по произход, да могат да живеят в страната ни и/или да получат българско гражданство. А това трябва да се промени, защото вече сме само 6,5 милиона.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *