Трябва ли член на семейството на български гражданин да доказва наличието на достатъчно средства за да получи виза по чл. 15 от ЗЧРБ (виза Д)?

Все повече и повече наши клиенти ни информират, че българските консулства изискват от тях да предоставят доказателства за наличие на финансови средства. Става въпрос за български граждани, които са сключили брак с чужденци от страни от извън ЕС и са в процес на кандидатстване за виза Д по чл. 24, ал. 1, т. 18 от ЗЧРБ.

Нека да видим доколко е правомерно това изискване на дипломатическите ни представителства.

Наредбата за визите

Редът за издаване на визи се определя в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. В раздел III от Наредбата са описани документите, които се подават със заявлението за виза. По-конкретно, в чл. 13 е предвидено, че при подаване на заявлението, кандидатът представя:

Документи, доказващи че кандидатът разполага с достатъчно средства за издръжка както за срока на планирания престой, така и за завръщането си в държавата на произход или пребиваване, или за транзитно преминаване в трета държава, влизането в която е гарантирано за него, или удостоверяващи, че може да придобие тези средства по законен начин;

чл. 13, ал. 2, б. „в“ от Наредбата за визите

До тук става ясно, че общото правило е, че от кандидатът се изисква да докаже достатъчно средства. Но от общото правило има и изключения. Първото е предвидено още в същия член на Наредбата:

Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария представят доказателства само за семейната връзка или принадлежността им към домакинствата на тези граждани.

чл. 13, ал. 3 от Наредбата за визите

След това, още по-конкретно, в чл. 20 от Наредбата за визите е предвидено, че:

Освобождават се от задължението да представят доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт: членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария;

чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за визите

До тук добре. По всичко изглежда, че съпрузите на български граждани са освободени от изискването да доказват средства за издръжка. Но както често се случва, дяволът е в детайлите.

Граждани на Европейския Съюз ли за българите?

Вероятно за много от читателите ни въпросът е риторичен. И наистина, от 2007г. насам, България е пълноправен член на ЕС. И като гражданин на Европейския Съюз, всеки българин би трябвало да може да се ползва от тези си права, най-вече в собствената си държава.

Но счита ли се българският гражданин за гражданин на ЕС съгласно българското имиграционно законодателство? Освободен ли е съпругът на българския гражданин от задължението да доказва наличието на средства, така както са освободени съпрузите на граждани от други страни на ЕС?

За да се опитаме да отговорим на иначе риторичния въпрос, ще разгледаме разпоредбите на релевантния Закон, а именно:

Законът за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства

В Закона привидно, още в чл. 2, се създава впечатление, че българските граждани се считат и за граждани на ЕС:

Гражданин на Европейския съюз е лице, което е гражданин на държава – членка на Европейския съюз.

чл. 2 от ЗВПНРБГЕСЧТС

Противоречията обаче започват още в чл. 1 от Закона:

Този закон определя условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на Република България на гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства, както и на членовете на семейството на български гражданин, които са граждани на Европейския съюз и са упражнили правото си на свободно движение.

чл. 1 от ЗВПНРБГЕСЧТС

Тази разпоредба на Закона показва ясно, че законодателят приема, че българските граждани не се включват в понятието граждани на ЕС. Още объркване внасят и Допълнителните Разпоредби на Закона:

Член на семейството на гражданин на ЕС е лице, с което гражданинът на ЕС е сключил брак или има фактическо съжителство, удостоверено с официален документ, издаден от друга държава – членка на ЕС, или други документи, удостоверяващи обстоятелствата относно фактическото им съжителство, с изключение на писмено изявление от лицето;

§ 1, т. 1, буква „а“ от ДР на ЗВПНРБГЕСЧТС

Тълкуването е изключително противоречиво. Разпоредбата означава, че ако български гражданин е сключил брак с чужденец в друга държава от ЕС, то чуждестранният гражданин ще се счита за член на семейството на гражданин на ЕС. Но ако българин (или друг чужденец от ЕС) е сключил брак в България с чужденец от извън ЕС, то тогава този чужденец няма да е член на семейството на гражданин на ЕС. Това е не само нелогично, но и противоречи на смисъла на Закона.

ИЗВОД: Съгласно ЗВПНРБГЕСЧТС, българските граждани не се включват в понятието граждани на ЕС!

Справедливо ли е това? Разбира се, че НЕ. Законно ли е? Според нас, НЕ. Според нас това представлява обратна дискриминация спрямо българските граждани и членовете на техните семейства. Ние, както и винаги досега, ще съдействаме за събиране на семейства в България и ще комуникираме нашите притеснения с държавните органи с цел да бъдат предприети законодателни промени и избягване на дискриминацията на всички нива!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *