Настоящата статия цели да разясни задължението за вписване в регистър БУЛСТАТ на някои чужденци. Ще посочим кои са субектите на това задължение и каква е законовата процедура. Ще се спрем на процедурата за вписване на чуждестранни физически лица, притежаващи недвижими имоти в България.

Субекти на задължението за вписване

Субекти на задължението за вписване са чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец и:

а) извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или

б) притежават недвижимо имущество в страната, или

в) са осигурители, или

г) са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози.

Вписване на чуждестранни физически лица

Процедура

Процедурата започва със заявление за вписване. Законът за регистър БУЛСТАТ предвижда определени обстоятелства, които задължително подлежат на вписване. Заявленията за вписване се разглеждат съобразно реда на постъпването им. В случай на отказ, последният се обжалва по реда на АПК. След вписването Регистърът определя уникален идентификационен код на чужденеца.

Документооборот

Чуждестранните физически лица, които са вписани в регистър БУЛСТАТ се освобождават от задължението да представят доказателства за обстоятелства, които са вписани в регистъра.

Глоби

В случай, че се изпълни задължението за вписване може да Ви бъде наложена глоба в размер до 3000 лв.

В случай, че попадате или ще попаднете в обхвата на субектите, които следва да се впишат – обърнете се за въпроси и съдействие към нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *