Съгласно Закона за чужденците в Република България, чужденец, член на семейството на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход или трета страна. След като получи визата, чужденецът може да дойде в Република България и може да кандидатства за продължително пребиваване. В случай, че пребивава на територията на Република България три години, притежавайки разрешение за продължително пребиваване и полагайки грижи и осигурявайки издръжка за своето дете, чужденецът може да кандидатства за постоянно пребиваване. След пет години с постоянно пребиваване чужденецът може да придобие и българско гражданство.

Възможни усложнения и нашето решение:

1. Усложнения при кандидатстване за виза тип „Д“ и нашето решение

В случай, че бащата/майката на дете, български гражданин, е чужденец, който се намира в страната си на произход или на територията на трета държава, за да влезе и остане на територията на Република България и за да може да кандидатства за продължително пребиваване, следва на първо място да се снабди с виза тип „Д“. Богатата ни практиката показва, че в редица случаи чужденците още на този етап биват възпрепятствани да дойдат и да останат при детето си в Република България, тъй като българските консули често постановяват откази за издаване на виза тип „Д“, които в повечето случаи са изцяло безмотивни и незаконосъобразни.

Нашето решение

Съветваме Ви още на тази първа стъпка да използвате услугите на POSOLSTVO.EU, с цел да се избегне евентуален отказ. POSOLSTVO.EU е тясно специализирано по миграционните въпроси. POSOLSTVO.EU оказва пълно, компетентно и своевременно съдействие във връзка с изготвяне и подаване на документи за кандидатстване за виза тип „Д“.

2. Постановен незаконосъобразен отказ за издаване на виза тип „Д“ и нашето решение

Отказите за издаване на виза тип „Д“ представляват административен акт. Същите подлежат на обжалване, това може да стане в 14-дневен срок.

Нашето решение

Обжалването на отказ за издаване на виза тип „Д“ се прави пред Съд в Република България. Жалбоподател може да бъде единствено чуждестранния гражданин, на когото е отказана виза. Детето, макар и засегнато от отказа, не може да бъде жалбоподател. POSOLSTVO.EU може да подаде жалба от името на чужденеца, без същият да трябва да идва в Република България. Упълномощаването можем да направим и дистанционно. Производството е двуинстанционно. В производството, освен позоваване на българското законодателство жалбоподателят следва да се позове и на европейската правна уредба.

3. Неизпълнение на съдебно решение за отмяна на постановен отказ за издаване на виза тип „Д“ и нашето решение

В практиката на POSOLSTVO.EU , с нас са се свързвали клиенти, които въпреки че имат Съдебно решение, с което българския съд е отменил отказ за издаване на виза тип „Д“ и това решение е влязло в сила, но на чужденецът не е издадена исканата виза. Това е така, тъй като Съдът не е компетентен да издаде исканата виза. Виза за дългосрочно пребиваване може да бъде издадена единствено от компетентния български консул. Съдът може само да даде указания на решаващите органи. Оттук идва и още една трудна задача – решаващите органи да бъдат сезирани и да им бъде обяснено защо трябва да издадат исканата виза.

Нашето решение

Често в богатата практика на POSOLSTVO.EU, по повод подобни казуси на наши клиенти се е налагало да „разясняваме“ на административните органи точното приложение на закона, в частност Конвенция за защита на детето, да сезираме Агенцията за закрила на детето, Омбудсмана на Република България, Европейският омбудсман, да отправяме преюдициални запитвания и т.н. Единствената ни цел винаги е била чужденецът да може да дойде в страната ни и то възможно най-скоро, защото вярваме, че всяко едно дете трябва да бъде отглеждано от биологичните се родители, а разделянето на родител от биологичното му дете, може да се окачестви като ненеобходима намеса в личния живот.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *