За съжаление, наблюдаваме все по-често практиката да се сключват фиктивни бракове между българи и чужденци, с цел последните да получат пребиваване в страната ни. Поради тази порочна практика, миграционните органи са изключително бдителни, понякога дори много повече от необходимото вж. Войната на Гергана . Практиката да се сключват фиктивни бракове, води до затруднения за всички членове на семейство на български граждани да получат пребиваване в България.

Фиктивен брак?

Това най-общо е брак, който е сключен с цел да се заобиколи миграционното законодателство в страната ни. Той най-често може да доведе до отказ за издаване на продължително пребиваване. Съгласно чл. 26, ал. 3 ЗЧРБ се отказва издаването на разрешение за пребиваване или продължаване срока на пребиваване на чужденец, който е сключил брак с български гражданин, ако са налице данни, че бракът е сключен с цел заобикаляне на нормите, регламентиращи режима на чужденците в Република България, и получаване на разрешение за пребиваване.

Кога решаващият орган може да приеме, че бракът е фиктивен?

Според разпоредбата на чл. 26 ЗЧРБ компетентният орган постановява отказ за издаване на разрешение за продължаване на срока за пребиваване на чужденец, след като са извърши съответни процесуални действия, които са били необходими за формиране на извод за фиктивност. Това става след като решаващият орган установи, че са налице данни, даващи основание да се направи обоснован извод, че бракът е сключен с цел заобикаляне на закона. Нормативно регламентираното условие – да са налице данни, позволяващи да се направи обоснован извод, не изискват от органа или съда да направи пълна проверка с цел категоричното установяване и опровергаване на сключения граждански брак. В този смисъл е достатъчно да е налице основателно съмнение за брачните отношения, а в конкретния случай такава несъвместимост се установява от събраните по делото доказателства.

Данни, доказващи фиктивност на брака

Такива данни могат да бъдат:

1. обстоятелството, че съпрузите или осиновеният и осиновителят не живеят заедно;

2. липсата на принос към задълженията, произтичащи от брака;

3. обстоятелството, че съпрузите не са се познавали преди сключването на брака;

4. даването на противоречиви сведения за лични данни на другия съпруг или осиновения (име, адрес, националност, професия), за обстоятелствата на запознанството им или за друга важна лична информация;

5. обстоятелството, че съпрузите или осиновеният и осиновителят не говорят на език, разбираем и от двамата;

6. заплащането на парична сума за сключването на брака извън обичайната зестра;

7. наличието на предишни бракове или осиновявания, сключвани с цел заобикаляне на нормите, регламентиращи режима на чужденците;

8. обстоятелството, че бракът е сключен или осиновяването е извършено, след като чужденецът е получил разрешение за пребиваване.

Нашата позиция

Нашето Дружество намира сключването на фиктивен брак за изключително морално укоримо. Бдителността на органите относно истинността на брака обаче може често да бъде по-висока от необходимата. Затова, ако Вашият брак погрешно е приет от решаващите органи за фиктивен, Вие може да се защитите пред съда. Обърнете се към нас, нашият екип от адвокати и юристи ще защити правата Ви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *