Според икономисти през 2019 гoдинa иĸoнoмиĸaтa нa Бългapия щe зaпишe pъcт oт 3,3% и щe yвeличи бpyтния cи вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ) дo 58,4 милиapдa eвpo. Toвa щe я пocтaви нa тpeтo мяcтo в peгиoнa нa Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa (ЦИE).

1. КАК МОЖЕ ЧУЖДЕНЕЦ ДА РАБОТИ ЗАКОННО В БЪЛГАРИЯ?

Българското законодателство допуска гражданин на държава извън Европейския съюз да полага труд в България, но едва след като получи Единното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/.

1.1. Какво е Единно разрешение за пребиваване и работа?

ЕРПР се издава от Министерството на вътрешните работи на чужденци, които кандидатстват за разрешение за пребиваване на територията на Република България, а основанието е именно трудовата заетост на чужденеца. ЕРПР може да се издаде само за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство.

1.2. Кога не е нужно ЕРПР на чужденец?

 1. Не се нуждаете от ЕРПР, в случай, че сте чужденец и имате разрешение за постоянно пребиваване в България, ако притежавате продължително пребиваване на основание, че сте член на семейство на български гражданин;
 2. Не е нужно ЕРПР на тези чужденци, на които е предоставено убежище или друг хуманитарен статут;
 3. Не е нужно ЕРПР на граждани на трети държави, които са командировани, получили разрешение за сезонен работник/извършване на свободна практика, приети като научни работници за целите на научноизследователски проект или получили разрешение тип “Синя карта на ЕС”.

2. Процедура по получаване на Разрешение

Процедурата започва със или без проучване на пазара /пазарен тест/, в зависимост от професията, която ще упражнява чужденецът.

2. 1. Процедура без „пазарен тест“

Процедура без провеждане на “пазарен тест” – се провежда само в изрично изброени случаи, а те са, в случай, че:

 1. Заетостта на чужденците, желаещи да получат разрешение за работа на територията на страната произтича от изпълнение на международни договори, по които Република България е страна;
 2. Чужденците, които искат да получат разрешение, са гост- преподаватели, лектори и учители в български висши и средни училища;
 3. Чужденците, които искат да получат разрешение, са артисти-изпълнители по смисъла на чл. 74 от Закона за авторското право и сродните му права;
 4. Чужденците, които искат да получат разрешение, са спортисти и треньори в спортни клубове при потвърден от българските национални спортни федерации и съюзи интерес от наемането им поради висока степен на професионални умения.

2.2. Процедура с „пазарен тест“

Във всички останали случаи се извършва Процедура с провеждане на “пазарен тест”с него следва да се докаже, че работодателят активно е търсил, и въпреки това не е успял да наеме на свободната позиция български граждани.       

2. 3. Заявление и приложения

Независимо дали процедурата стартира без или със “пазарен тест” следва да се изготви заявление, като към него следва да се приложат необходимите документи, според вида на процедурата, в това число:

 1. Обосновка на искането;
 2. Документи, удостоверяващи, че в предходните 12 месеца общият брой на работещите за местния работодател чужденци не надвишава 20 на сто (само в случай, че се процежда процедура с “пазарен тест“);
 3. Документ, видно от който предлаганите условия на труд и заплащане на чужденците не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
 4. Документи, удостоверяващи специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност, легализирани по съответния ред;
 5. Трудов договор и длъжностна характеристика в копие или копие от допълнителното споразумение към трудовия договор;
 6. Други документи.

2.4. Подаване на заявлението

Заявлението с приложените документите се подават от работодателя в Дирекция „Бюро по труда”. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта взема решение за предоставяне на разрешението в 20-дневен срок от подаване на заявлението, като уведомява писмено заявителя.                 

2.5. Такси

За издаване на разрешение за достъп до пазара на труда на работник-гражданин на трета държава, работодателят внася такса в размер 100 лв. Разрешението се предоставя първоначално за срок до 1 година. 

2.6. Подаване на документи за виза тип “Д”

Чужденецът следва да подаде в дипломатическо или консулско представителство на Република България съответните документи за получаване на виза тип “D”.    

3. Кога може да започнете работа?

Чужденецът е задължен след влизане на територията на Република България с виза тип “D” да подаде документи за издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа” пред органите за контрол на чужденците. Без получаване на решение от МВР той няма право да започва работа при работодателя си.

4. Получаване на разрешение за продължително пребиваване

След като влезе в страната, чужденецът може да кандидатства за продължително пребиваване. Заявлението следва да се подаде в определен законов срок.

5. Какви са санкциите за работодател, в случай, че наеме чужденец, който няма право да работи?

На работодателя може да му бъде наложена санкция между 2000 и 20000 лв. Може да прочетете повече ТУК.

6. Може ли работник, гражданин на трета страна, да бъде командирован в друга държава-членка?

Да! Този въпрос вече е разгледан в друга наша статия, може да прочетете повече ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *